Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ročník 2020 na Fakultě stavební VŠB-TUO zrušen

Ročník 2019

Odborný garant soutěže je děkan fakulty prof. Ing. Radim Čajka, CSc.

Organizační garant soutěže, předseda komise SVOČ a člen rady SVOČ stavebních fakult ČR a SR je Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Další členové organizační komise jsou doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D., Ing. Stanislav Endel, Ph.D., Ing. Filip Khestl, Ph.D., Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D., Ing. Filip Čmiel, Ph.D., Ing. Petra Tymová, Ph.D., Ing. Jan Petrů, Ph.D., Ing. Lenka Lausová, Ph.D., Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D. a Ing. Filip Čmiel, Ph.D.

Organizační zabezpečení

 • Termín konání fakultního kola SVOČ byl 26. 4. 2019.
 • Termín konání mezinárodního kola SVOČ na Žilinské univerzitě byl 16. 05. 2019.
 • Přihlásit se na fakultní kolo SVOČ bylo možno e-mailem nebo osobně vedoucímu příslušné sekce do 15. 04. 2019.
 • Elektronickou podobu práce bylo možno odevzdat do 24. 04. 2019 do 14:00 e-mailem nebo osobně vedoucímu příslušné sekce (formát DOC a PDF).
 • Tištěná podoba práce se předkládá v jednom vyhotovení členům hodnotící komise v den konání fakultního kola (svázáno v kroužkové nebo adekvátní měkké vazbě).
 • Práce jsou vydávány v elektronickém sborníku.
 • Vnitřní norma SVOČ Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava [PDF]
 • Šablona SVOČ práce [DOC]
 • Šablona anotace ke SVOČ práci [DOC]

Rozsah a forma prací

Rozsah jednotlivých prací je omezen maximálně na 20 stran textu, včetně příloh. Soubor uložte ve formátu DOC a PDF pod názvem sekce_prijmeni_jmeno (bez háčků a čárek). Přílohy (výkresy, tabulky, grafy) musí být součástí dokumentu.

Práce bude mít titulní stranu (návrh titulní strany je uveden v šabloně SVOČ práce). V úvodu práce bude anotace uvedená v anglickém a v mateřském jazyce (slovensky nebo česky) v rozsahu max 20 řádků.

Rozdělení podle sekcí

Sekce I. Inženýrské konstrukce doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Sekce II. Městské inženýrství a urbanismus Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
Sekce III. Stavební hmoty Ing. Filip Khestl, Ph.D.
Sekce IV. Geotechnika Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
Sekce V. Pozemní stavitelství Ing. Filip Čmiel, Ph.D.
Sekce VI. Technická zařízení budov Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Sekce VII. Dopravní stavby Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Sekce VIII. Stavební mechanika Ing. Lenka Lausová, Ph.D.
Sekce IX. Architektura Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.
Sekce X. Ekonomika, řízení a technologie staveb Ing. Filip Čmiel, Ph.D.

Podmínky odměňování

 • 1. místo - 3 000 Kč
 • 2. místo - 2 000 Kč
 • 3. místo - 1 000 Kč
 • Účast - 300 Kč

Tisková zpráva s kompletními výsledky z ročníku 2019.

Příští ročník mezinárodní soutěže SVOČ 2020 se bude konat dne 14. května 2020 na Fakultě stavební Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava.

Předchozí ročníky