Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

BIM Boom! Rok poté…

BIM Boom! Rok poté…
Již druhým rokem pokračuje unikátní čtyřletý projekt řešený na VŠB-TU Ostrava s názvem „Zkvalitňování strategického a projektového řízení – zavedení BIM na VŠB-TUO“.

Do projektu byly zapojeny celkem 4 pracovní skupiny, které vzájemně spolupracují pro zajištění co největší míry efektivity a úspěšnosti projektu, na který bylo z ministerstva školství uvolněno 11,7 milionů Kč. Skupiny byly sestaveny z akademických, manažerských a dalších pracovníků univerzity, interních doktorandů i studentů magisterského studia Fakulty stavební, Katedry městského inženýrství.

Současný stav správy a provozu budov na VŠB-TUO

Podle interně provedené analýzy není současný stav správy budov finančně ani technicky efektivní. Skutečný stav vybavení, konstrukcí, dispozic a podobně neodpovídá evidenci v účetním softwaru a výkresové dokumentaci. Příčinou vzniku problému je dynamický rozvoj ICT (Information and Communication Technologies) technologií a skutečnost, že v oboru stavebnictví nedošlo doposud k výraznějšímu progresu v projektovém řízení výstavbového projektu. Tento je totiž sám o sobě multidisciplinární a při jeho řízení je potřeba koordinovat širokou škálu oborů, které mezi sebou vzájemně kooperují a předávají si data, jež se v průběhu jednotlivých fází životního cyklu ztrácí, neaktualizují, neanalyzují a nevyužívají efektivně. Co se týče finančních nákladů, z výroční zprávy o hospodaření s finančními prostředky VŠB-TUO vyplývá, že provozní náklady univerzity se pohybují v řádech 110 – 130 milionů Kč. Projekt „Zavedení BIM na VŠB – TUO“ tak může pomoci nejen v oblasti tzv. „Facility managementu“ (dále jen „FM“), ale i v oblasti hospodaření s finančními prostředky. Celosvětový trend hovoří za vše. Německo, Velká Británie, Norsko, Finsko, Francie, Austrálie, Čína a další země již mají nebo v dohledné budoucnosti plánují zavedení metody BIM (Building Information Modeling). Česká republika zavádění této metody plánuje na rok 2022 povinně u nadlimitních veřejných zakázek.

Cíle projektu

Cílem projektu je podpora strategického plánování investic a FM nejen již existujících staveb, ale i nově vznikajících staveb na poli univerzity. K dosažení cíle by měla pomoci právě výše zmíněná metoda BIM. Výsledkem bude zpracování digitálních dvojčat, tzn. počítačového modelu reálných stavebních objektů v tomto případě univerzity, které v sobě ponesou miliony informací. Představme si, že stavební objekt rozložíme na prvočinitele, ze kterých se stavba skládá, a to nejen stavební konstrukce, ale i vnitřní vybavení včetně interiéru, a ke každému prvočiniteli nadefinujeme veškeré charakteristické informace (např. rozměry, materiály, dezény, ČSN, požadavky na statiku, požárně bezpečnostní řešení nebo způsob zpracování). Digitální dvojče tak zajistí zvýšení kvality managementu aktiv univerzity (v tomto případě myšleno přibližně 50 staveb), jeho kontroly, transparentnosti, komunikace, hospodaření s finančními prostředky aj.

Metodika práce

Vzhledem k velkému počtu existujících objektů univerzity bylo v prvním roce řešení projektu postupováno dle zvolené metodiky na dílčích pilotních projektech. Časová náročnost samotné implementace na všechny objekty závisí ve velké míře na výsledcích první části zpracování digitálního dvojčete, kdy dojde k velmi podrobnému průzkumu i analýze stávající dokumentace a dostupných informací, nedostatků a chyb. Na obrázku  je ilustrován stav dokumentací skutečného provedení FAST.

Vzhledem k dataci výstavby objektů univerzity (mnohé před r. 1990) a množství rekonstrukcí prováděných za dobu jejich provozu byly prvotní úvahy velmi optimistické. Nicméně rozdělení členů projektu do několika specializovaných pracovních skupin se jeví jako nanejvýš efektivní. První skupina zajišťuje digitalizaci současného stavu projektové dokumentace, druhá skupina přípravu 3D modelů, třetí skupina provádí analýzu procesů správy budov a poslední skupina zajišťuje propagační podporu a realizaci workshopů. Jednotliví členové skupin absolvovali odborná školení, která byla zaměřena na rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí v oblasti BIM. Pro zjednodušení a zefektivnění výměny informací bylo zřízeno specializované pracoviště BIM, kde se veškeré informace sbíhají a dále rozdělují k jednotlivým řešitelům.

Výsledky a přínosy BIM

V současnosti byly zpracovány celkem čtyři digitální dvojčata (univerzitní mateřská školka, Fakulta stavební, Fakulta elektrotechniky a informatiky, a pavilon Nové knihovny). Pro další období bude projekt dle náročnosti postupně rozšiřován i na ostatní objekty univerzity. Do budoucna bude projekt promítnut i do oblasti výuky a vzdělávání, kde připraví prostředí pro vznik nových (i mezioborových) předmětů v rámci stávajících studijních programů i oborů. Zavedením metody BIM na univerzitě se očekává úspora nákladů a času v celém životním cyklu stavby, efektivní plánování procesů s využitím aktuálních dat a zlepšení přístupu k informacím při rozhodování v různých etapách životního cyklu stavby (i pro netechnické profese pracující na projektu) nebo ochraně životního prostředí s důrazem na energetické úspory (snížení energetické náročnosti budov). Bude to reálné díky možnostem simulací v etapě přípravy projektu a možnosti využití údajů v případě změny dokončené stavby, její rekonstrukce anebo jejího odstranění, tím dojde k zefektivnění ekonomického řízení staveb (projektů) od prvotní kalkulace, přes výběr a průběžné kalkulace až po samotnou fakturaci.

 

Dosažené aktuální úspěchy

Za první z velkých úspěchů může univerzita považovat ocenění Fakulty stavební cenou FM Awards 2019 v kategorii za projekt roku v oblasti Facility managementu za projektu "Pilotní projekt zavádění metody BIM do areálu FAST VŠB-TUO" v čele s doc. Ing. Františkem Kudou, CSc., Ing. Evou Wernerovou, Ph.D. a Ing. Michalem Faltejskem.

 

 Text:   Ing. arch. Kateřina Helekalová, Interní doktorand FAST VŠB – TUO, katedra městského inženýrství

Foto:   Ing. Eva Wernerová, Ph.D., akademický pracovník FAST VŠB – TUO, katedra městského inženýrství a Dana Ptáčková – provozní služby VŠB - TUO

Zpracovatel digitálního dvojčete FAST:  Bc. Martin Ostárek – student magisterského stupně FAST, katedra městského inženýrství

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 25. 2. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět