Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mimořádná opatření s ohledem na šíření COVID-19

Nové informace o koronaviru pro studenty a zaměstnance.

Informace pro studenty:

Vzhledem k dříve vydaným mimořádným opatřením ministerstva a nařízením vlády bylo již rozhodnuto, že výuka na VŠB-TUO do konce akademického roku 2019/2020 bude zajištěna distanční formou, a proto rektor stanovil, že osobní přítomnost studentů VŠB-TUO se povoluje pouze studentům v závěrečném ročníku studia, a to za těchto podmínek:

 • konzultaci nebo zkoušení je možno realizovat za přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině (včetně studentů a osoby, která poskytuje konzultaci nebo zkouší),
 • laboratorní, experimentální nebo umělecká práce, zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu je možno realizovat za přítomnosti nejvýše 15 osob,
 • klinické a praktické výuce a praxi.

Vstup do prostor VŠB-TUO pro studenty ostatních ročníků je možné realizovat pouze pro jejich individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury, a dále jen v nezbytně nutných případech a za podmínek uvedených v odst. 3. O vstupu takového studenta do prostor VŠB-TUO v nezbytně nutných případech rozhodne děkan fakulty a podá rektorovi VŠB-TUO o tomto informaci, včetně zdůvodnění jeho rozhodnutí.

Informace pro studenty k průběhu semestru během epidemie koronaviru (informace aktuální k 11. 5. 2020)

Schválený seznam předmětů, u kterých je povoleno ukončení předmětů kontaktně na místě

Informace pro studenty k možnostem on-line výuky

Informace pro studenty ubytované na kolejích VŠB-TUO

Pro zaměstnance: 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „KHS“) zveřejnila dne 17. 7. 2020 Mimořádné opatření č. 15/2020, kterým zavedla s účinností od jeho zveřejnění do odvolání mimořádná opatření na území celého Moravskoslezského kraje.

Mimořádné opatření č. 15/2020 je k dispozici na odkaze.

S ohledem na tuto skutečnost rektor nařizuje všem vedoucím zaměstnancům pravidelně kontrolovat dodržování nařízení KHS, čl. 16 zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách areálů VŠB-TUO u jimi podřízených

zaměstnanců a dalších osob pohybujících se na jimi řízených pracovištích, s výjimkou osob uvedených v čl. 16, a to - v písm. f): studenti, účastníci příjímacího řízení, akademičtí pracovníci, členové zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění zákonů, 

Rektor dále:

Zakazuje pořádání všech akcí s účastí více než 100 osob ve všech vnitřních i vnějších prostorách areálů VŠB-TUO. 

Nařizuje příslušným vedoucím zaměstnancům VŠB-TUO, aby nájemce provozující stravovací služby ve všech areálech VŠB-TUO upozornili na omezení vyplývající pro provoz těchto zařízení z mimořádného opatření KHS č. 15/2020.

Nařizuje děkanům, ředitelům vysokoškolských ústavů a ředitelům a vedoucím celoškolských pracovišť, pokud zaměstnávají přeshraniční pracovníky tzv. pendlery, aby zajistili splnění povinnosti dle Mimořádného opatření č. 15/2020, čl. 19 na jimi řízených pracovištích a pracovištích řízených jejich podřízenými vedoucími zaměstnanci tak, aby v případě kontroly ze strany KHS bylo možno doložit splnění povinnosti zaměstnavatele uloženou Mimořádným opatřením č. 15/2020. Doporučuje, aby byla kopie lékařského potvrzení o absolvování PCR testu co 14 dní založena na pracovišti dotčeného zaměstnance.

Návod pro práci s IT v prostředí mimo univerzitu

Informace pro pedagogy k možnostem on-line výuky

Pro všechny:

Další provozní omezení rektorátních pracovišť do odvolání:

 • provoz na sekretariátu rektora bude do odvolání každý pracovní den od 8.00 do 14.00 hod.,
 • provoz sekretariátu kvestora pondělí až čtvrtek od 8.00 hod. do 13.30 hod.,
 • provoz podatelny každý pracovní den od 8.00 do 14.00,
 • provoz bufetů
 • koleje budou fungovat rovněž v omezeném provozu,
 • pokladna bude otevřena denně od 9:00 hod do 13:30 hod.,
 • provoz stavebních úřadů je obnoven, závěrečné kontrolní prohlídky (kolaudační řízení) jsou postupně vypisovány v nových termínech,
 • u Personálního útvaru a útvaru Ekonomika a finance fungují všechny kanceláře každý pracovní den od 8.00 do 13.30,
 • Kartové centrum bude otevřeno každé pondělí do 10.00 hod. do 12.00 hod. (platí od 6. 4.).

Provoz vrátnic

Recepce Den v týdnu Provoz Poznámky
Rektorát   nonstop 24/7  
EKF „A“   nonstop 24/7  
FBI   nonstop 24/7  
FAST PVP   nonstop 24/7  
KP pracovní dny 7:00 - 15:15  
N pracovní dny 6:00 - 22:00  
CPIT TL1 pracovní dny 6:00 - 18:00  
NK pracovní dny 7:00 - 15:00  
GP pracovní dny 7:00 - 15:15  
KTVS SH čtvrtek 8:00 - 13:00  
EKF „E“ pracovní dny 7:00 – 15:30  
Aula pracovní dny 6:30 - 14:45 od 15. 5.
HARD pracovní dny 7:00 - 16:00 od 18. 5.
FEI pracovní dny 7:00 - 19:00  
IET pracovní dny 6:00 - 18:00  
„C“ kruhovka pracovní dny 5:45 - 15:00  
průchod k Menze pracovní dny od 10:30 po dobu výdeje obědů  

Čestné prohlášení ke vstupu na univerzitu

Zaměstnanci Čestné prohlášení odevzdávají svému nadřízenému jen po prvním vstupu na univerzitu.

Vloženo: 20. 7. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět