Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2020!

Studenti architektury FAST VŠB-TUO prezentovali vedení MO Poruba svá řešení ke zlepšení veřejného prostoru u Oblouku

Studenti architektury FAST VŠB-TUO prezentovali vedení MO Poruba svá řešení ke zlepšení veřejného prostoru u Oblouku
Mezi jedno z nejvyhledávanějších míst pro život v Ostravě patří městská část Poruba. Původně nepoddolovaná vesnická zástavba s relativně čistým vzduchem se měla stát novou Ostravou, centrum by totiž spolkly doly a průmysl.

Poruba byla pro komunistický režim Československa město budovatelů. Je vystavěná v duchu tzv. sorely, tedy socialistického realismu, která je uměleckým směrem. Principem tohoto směru je osová souměrnost a gradace k nároží, řešení fasád respektuje členění na soklovou část, na hlavní část a atikové patro. Nové město se tehdy stavělo na zelené louce, i proto se počítalo s veškerou občanskou vybaveností – s obchody, službami, kulturními a školními objekty, nezapomnělo se ani na parky a veřejná prostranství.

Symbolická brána do nové Poruby – Oblouk

V duchu socialistického realismu je vytvořen i tzv. Oblouk. Soustava budov z výšky připomíná srp s kladivem a je to symbolická brána do nové Poruby. Navrhoval jej architekt Evžen Šteflíček, inspiroval se Palácovým náměstím v Petrohradu. V roce 2008 prohlásilo Ministerstvo kultury Oblouk za kulturní památku. V parteru dvanácti samostatných jednotek, které Oblouk tvoří, se nachází služby, jeho hlavní náplní je bydlení. A protože chce městský obvod Poruba vrátit stavbě její lesk, oslovilo Katedru architektury Fakulty stavební VŠB-TUO s tím, že studenti zpracují variantní urbanistické návrhy k veřejnému prostoru u Oblouku v rámci výuky ateliérové tvorby.

„Pro studenty je velmi přínosné, pokud zpracovávají problematiku, která je následně prezentována zadavateli. Musí pracovat maximálně soustředěně nejen po technické stránce, ale musí si svůj návrh umět obhájit. Tento způsob výuky proto velmi vítáme, neboť se blíží jejich následnému působení v praxi,“ říká architektka Milada Baumannová. V tomto případě bylo zadání velmi problematické, protože, jak už jsme zmínili výše, se nachází v chráněné památkové zóně a podléhá schvalování Národnímu památkovému ústavu v Ostravě. Návrhy proto byly zpracovány ideově, slouží jako podklad pro další jednání.

Při následném řešení veřejného prostoru u Oblouku si studenti uvědomili řadu dalších problémů, které jsou s ním spojené – třeba, že se v něm nachází frekventovaná křižovatka, která způsobuje hluk a je také místní emisní zátěží. Lokalitě chybí i parkovací místa, kousek se nachází zóna lehkého průmyslu. „Myslíme si, že místu chybí i zeleň, a pokud tady nějaká je, je zastaralá a nekoncepční, je tady také málo vodních ploch,“ říká Milada Baumannová. Podle ní chybí i klidové zóny ve vazbě na parter. „Koordinace klidového veřejného prostranství pro občany s dopravou je samozřejmě řešitelná, muselo by se ale změnit dopravní řešení,“ dodává pedagožka.

Během zpracování ideových návrhů se studenti dvakrát sešli se zástupci Úřadu městského obvodu Poruba. Na první konzultaci byly vybrány čtyři návrhy řešení plochy v prostranství Oblouku. Na závěrečné konzultaci byly vedení městského obvodu představeny výsledné čtyři varianty řešení.

Dopracované varianty i návrh řešení lokality u kostela byly ve zkratce přizpůsobeny pro publikaci v časopise. Nejedná se o celkový rozsah prací, ale pouze o reprezentativní výsledný segment. Kompletní dokumentace je k dispozici na katedře architektury.

IDEOVÝ KONCEPČNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU U KOSTELA SV. MIKULÁŠE

Bc. Martina Valčíková (martinavalcikova@seznam.cz)

POPIS NÁVRHU

Poruba má potenciál k vytvoření kulturní stezky vedoucí od oblasti původního komína přes kostel sv. Mikuláše a Dům kultury Poklad až po Alšovo náměstí. Oblast mezi DK Poklad a kostelem je historicky pozoruhodnou oblastí s dostatkem vegetace, atraktivitou terénu, dopravní dostupností a lokalizací významných objektů. Přesto se zde nachází nedostatek parkovacích míst, parciální zanedbanost, nepřístupná vegetační plocha či bariérovost komunikace a rodinných domů. Oblast působí uzavřeně a nepropustně. Ale vzhledem ke sklonitosti terénu lze vytvořit atraktivní propojené území bez bariér. Nabízí se zde mnoho zajímavých výhledů na dominanty, díky kterým je určeno ohnisko. Navržený podchod řeší otázku bezpečného přecházení a propojení obou částí Poruby. Řešené území se dělí na části kostela, restaurace, parku, promenády, amfiteátru, podzemních parkovišť s občanskou vybaveností a zachovaných rodinných domů, které jsou nově odděleny komunikací pro vjezd do podzemních parkovišť. V nejnižším bodě se nachází vodní prvek s okolním posezením v terénu. Na to plynule navazuje kolonáda směrem ke kulturnímu domu. Jižním směrem od kašny se nachází podchod doplněný zapuštěnou restaurací, poblíž které je umístěno dětské hřiště. Pod školními hřišti se nachází podzemní parkoviště s občanskou vybaveností v nejvyšších místech území s výhledem na celé území.

 

PŘÍNOS ŘEŠENÍ

Koncept spočívá ve vzniku kulturní linie s hlavním řešením hodnotného veřejného prostoru mezi kostelem a kulturním domem s využitím atraktivnosti terénu. Řešení posiluje občanskou vybavenost a rozšiřuje kapacitu parkovacích ploch. Tímto návrhem také dochází k odstranění bariér a propojení staré a nové Poruby.

NÁVRHY ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU U PORUBSKÉHO OBLOUKU: Varianta 1 – Ponechání původních komunikací

Bc. David Juračka (davjur@seznam.cz)

POPIS NÁVRHU

Toto variantní řešení má za cíl ponechat v samotném oblouku stávající síť komunikací. Přesto však dochází k rozsáhlejší rekultivaci i v dopravě. Především je ve vymezené spodní části navrženo kryté parkování, které využívá svažitého terénu, jež svým stropem tento výškový rozdíl zarovnává a díky tomu poskytuje velkou zatravněnou plochu pro nejrůznější využití. Ať už se to týká her, posezení s přáteli nebo příležitostných akcí jako jarmarky, vánoční stánky a mnoha dalších. Podél objektu se vytvoří dřevěné terasy kryté vysunutými plachtami, a také krytá skleněná přístavba inspirovaná objektem napojeným na budovu nádraží Svinov. Vše je doplněno novou výsadbou nízké střední a vysoké zeleně a příslušným mobiliářem. Důležité jsou navazující pěší lávky bezpečně překonávající spodní komunikaci a propojují navržený park a další plochy pro volnočasové aktivity, muzejní část s mlýnem u rybníku až k potoku Porubka, podél které je navržena cykloturistická trasa. Díky tomu dochází k probuzení potenciálu porubského Oblouku jakožto ohniska veřejného života.

PŘÍNOS ŘEŠENÍ

Hlavním cílem návrhu je oživit původní cíl tohoto komponovaného prostoru jako ohniska veřejného prostranství s obchody, kavárnami a krom toho ještě mnohem víc. Díky novému propojení s okolím a jeho proměnou na parky, sportoviště, edukační prostory a další, může Poruba získat výraznou dominantu ve fungování celé oblasti. Možnost pořádání nepřeberného množství akcí a festivalů promění Porubský oblouk v pulzující místo. Především také umožní vytvoření nových krytých parkovacích míst.

NÁVRHY ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU U PORUBSKÉHO OBLOUKU – Varianta 2: Ponechání jedné větve komunikace

Bc.Martina Wodáková (wodakova.martina@seznam.cz)  

POPIS NÁVRHU

Oblast oblouku je jedním z veřejných prostor Ostravy - Poruby, který má obrovský potenciál k obnově a zachování svého genia loci. Nachází se zde kvalitní bydlení v blízkosti významných objektů. Důležitou součástí je také napojení na Hlavní třídu a možné propojení s porubským zámkem a jeho parkem. I přesto, jak je Oblouk navštěvovaný pro svou historii a památkovou náplň, nenachází se zde kvalitní veřejný „předprostor“ a parter budovy pro komerční účely je víceméně nevyužívaný. V návrhu byla ponechána pouze jedna větev hlavní komunikace směřující k Hlavní třídě, hlavně z důvodu zklidnění dopravy. Návrh spočívá v rozvržení oblasti na tři zóny, které definují celý „předprostor“. První zóna je situována na severovýchodní straně.  Řeší návaznost na komerční parter s využitím PIN systému, který variabilně zastřešuje prostory restaurací a kaváren. Základním bodem zóny byla navržena výšková dominanta, která se také stává asymetrickým středem Oblouku.  Druhá zóna je navržena jako obchodní s využitím parteru a je doplněna o lavičky Landscape Compact pro možnost odpočinku ve veřejném prostoru. Zóna se nachází na severozápadní straně. Třetí zóna je situována na jižní stranu, která je ve svahovitém terénu. Navržené stromy tvoří bariéru od průmyslu a jsou doplněny betonovými sedáky Escoflet. Zóna se tak stává odpočinkovou a navazuje na okolí zámku. Celkový návrh podporuje nové parkovací plochy, výběh pro psy a vysázení nové vzrostlé zeleně. 

 

PŘÍNOS ŘEŠENÍ

Návrh obnovuje občanskou vybavenost v parteru památkově chráněné budovy Oblouku a podporuje využití veřejného prostoru díky třem zónám. Veřejný prostor je doplněn vzrostlou zelení, parkovacími plochami a výběhem pro psy. Návrh podporuje propojení stávající zástavby s veřejným prostorem a kulturou.

NÁVRHY ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU U PORUBSKÉHO OBLOUKU – Varianta 3 – malý kruhový rondel

Bc.Matěj Gomola (m.gomola@outlook.cz)

POPIS NÁVRHU

Malý kruhový objezd! Tato varianta vytváří před dominantou porubského vstupu změnu dopravy formou kruhového objezdu. Kruhový objezd je koncipován jako ,,malý" a je situován na kompozičních osách komunikací Porubská a Nábř. Svazu Protifaš. bojovníků. Forma kruhového objezdu kopíruje porubský oblouk, který je oddělen několika druhy zeleně a tvoří tak hlukovou clonu proti projíždějící městskou dopravou. Koncept návrhu co nejvíce pracuje se současnými zpevněnými plochami a mírně upravuje způsob křížení komunikací. Kruhový objezd svým řešením zpomalí dopravu v daném území, které se ještě více zpomalí umístěním  retardérů před nově navrženými přechody pro chodce. Návrh také počítá s propojením veřejného prostoru oblouku a oblasti rybníku. Výškový rozdíl je vyřešen terénním schodištěm a rampou v místě věže oblouku. Jako důležitý prvek pro fungování celého území je návrh nadzemního parkoviště, které je situováno na východní straně od kruhového objezdu. Kapacita parkovacích míst je 76 a povrch je navržen ze zatravňovací dlažby. Šířka komunikací zůstává stejná, ačkoliv je doplněna ostrůvky s vysazenou nízkou zelení. Nízká zeleň je zkombinována s vyšší zelení a odděluje dopravu od veřejného „předprostoru“ oblouku. Rovněž je rozšířen před prostor u oblouku, který je doplněn třemi vyššími platformami určenými pro výsadbu sezónních květin. U těchto platforem je navržený nový městský mobiliář od firmy Mmcité a doplnění nové sochy nebo artefaktu, jako hlavního bodu území pro setkávání občanů Poruby. Zvětšením „předprostoru“ oblouku se vytvořila nová plocha pro parter, který potřebuje impuls pro oživení celého území. Kavárny, restaurace a obchody by měly svou funkcí znova dodat oblouku život a charakter.

 

PŘÍNOS ŘEŠENÍ

Přínosem řešení je zpomalení rychlosti řidičů v daném území a vytvoření nového způsobu křížení komunikací. Návrh je koncipován poměrně velkou plochou městské zeleně a zvětšuje před prostor u parteru oblouku.  Návrh rovněž posiluje občanskou vybavenost a vytváří nové parkovací plochy.

NÁVRHY ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU U PORUBSKÉHO OBLOUKU – Varianta 4: Velký kruhový rondel

Bc. Petra Caisová (caisova.petra@seznam.cz)

POPIS NÁVRHU

Variantou návrhu je výstavba velkého kruhového objezdu, který zpomalí dopravu a zároveň nabídne možnost využití jeho vnitřní plochy. Celý prostor je tak rozdělen do dvou částí. První - komerční, která je v přímé návaznosti na parter Oblouku s možností využití plochy pro posezení kavárny či restaurace, ale i pořádání farmářských či vánočních trhů. Nedílnou součástí je také zeleň a umístění laviček. K odclonění hluku, filtraci emisí a optického oddělení komunikace bude sloužit nově vysázená zeleň středně vzrostlých stromů. Druhá část - relaxační, ta se nachází uvnitř kruhového objezdu. Zde jsou použity vodní prvky v podobě jednoduchých kašen v kombinaci s posezením. Lavičky a veškerý mobiliář je navržen a použit z ateliéru Mmcité. Oblouk je pak skrz relaxační zónu nebo pěší trasu podél kruhového objezdu propojen s navazující oblastí rybníku a zámeckého parku. Výškový rozdíl je řešen vybudováním širokých schodišťových stupňů a bezbariérové rampy. Pro krátkodobé parkování a zásobování parteru bude sloužit stávající plocha za Obloukem. Nově vybudované parkoviště pak může vzniknout  východně od oblouku.

 

PŘÍNOS ŘEŠENÍ

Záměrem návrhu je značné zpomalení dopravy a vytvoření příjemného prostředí pro obyvatele Oblouku. Pro podporu parteru a jeho využití je vytvořena komerční plocha, která je projená s relaxační zónou a vzniká tak kompletně využívaný veřejný prostor, který může sloužit i pro pořádání různých akcí. Díky napojení na oblast rybníku a zámeckého parku vzniká nová pěší i cyklo trasa.  Nově vysázené stromy eliminují hluk a emise spojené s dopravou a zárověň opticky oddělují komunkaci i průmyslovou obast v jižní části. 

 

Text: Ing. Barbora Urbanovská, Ing. Arch. Milada Baumannová, Ph.D., studenti architektury FAST

Ilustrace: Studenti architektury FAST

Vloženo: 29. 5. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět