Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum vývoje ochranné vrstvy patiny na konstrukcích navržených z patinující oceli
Kód
GP13-16124P
Řešitel
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Postdoktorské granty (GP)
Předmět výzkumu
Studium korozních procesů na reálných konstrukcích z patinujících ocelí má zásadní význam pro formulaci výstižných predikčních modelů korozního oslabování v průběhu návrhové životnosti konstrukce. Projekt bude studovat vývoj ochranné vrstvy patiny v závislosti na konstrukčním a dispozičním uspořádání konstrukce a v závislosti na lokálních charakteristikách okolního prostředí. Zkoumány budou rozdíly ve vývoji patiny na různých typických površích ocelových konstrukcí. Vyhodnocen bude vliv různých lokálních faktorů na korozní oslabování konstrukce. Tyto lokální faktory, jako například zanedbaná údržba konstrukce, nelze postihnout při standardních korozních atmosférických zkouškách prováděných na zkušebních stanicích. Korozní procesy budou studovány na stávajících konstrukcích navržených z patinujících ocelí, především pak na mostních konstrukcích, vysílačích a stožárech elektrického vedení.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam