Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Teoretická analýza a experimentální výzkum styčníků příhradových konstrukcí
Kód
SK-CZ-2013-0171
Řešitel
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Evropská unie
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program EU
Předmět výzkumu
Hlavním cílem projektu je navázání aktivní spolupráce věda-vývoj-inovace v oblasti navrhování ocelových konstrukcí. Základní téma projektu – teoretická analýza a experimentální výzkum styčníků příhradových konstrukcí – je zaměřeno na aktuální problematiku světového výzkumu a také inženýrské praxe. S nástupem nových evropských norem došlo k mnohým inovacím návrhových postupů. I přes svou obsáhlost a komplexnost mnohdy nedokážeme nalézt odpovědi na otázky návrhu konstrukcí, resp. jejich částí. Nejčastější problémy je možné nalézt právě v oblasti návrhu styčníků. Z tohoto důvodu bylo zvoleno téma výzkumu zabývající se návrhem styčníků příhradových konstrukcí tvořených dutými, resp. kombinací dutých a otevřených průřezů. Tato problematika je v platné evropské normě ČSN EN 1993-1-8 rozpracována na mnoha stranách textu, přesto však tento dokument v mnoha případech nedává spolehlivý návod pro řešení méně standardních nebo speciálních typů styčníků. Jedním z důvodů může být nedostatečné pochopení chování styčníků, které zabránilo tvorbě praktických návrhových doporučení. Je nutno podotknout, že se právě tyto typy konstrukcí stále častěji v praxi objevují pro svou variabilitu řešení, estetiku, statickou výhodnost a v neposlední řadě celkovou ekonomičnost návrhu. Aktuálnost tématu také naznačuje fakt, že se podobnou problematikou dlouhodobě zabývají také ostatní významná světová pracoviště. Celkový stav naznačuje nutnost provedení základního výzkumu pro komplexnější pochopení dané problematiky. V rámci projektu mezinárodní spolupráce bude provedena experimentální analýza chování reálných styčníků příhradových konstrukcí. Ve spolupráci se zahraniční univerzitou bude provedena série „full-scale“ experimentů se zaměřením na chování konstrukce jako celku, ale také na chování jednotlivých detailů. Experimentální výzkum bude podpořen také parametrickou numerickou analýzou s využitím moderních výpočetních programů na bázi MKP. Provedený výzkum vytvoří teoretickou základnu pro pozdější možnost praktického využití, zvýší vědeckou kvalifikovanost všech členů řešitelského týmu a zajistí bližší spolupráci dvou technických univerzit.
Zpět na seznam