Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Stanovení potřebnosti veřejných investic v území s důrazem na účelnost, efektivnost a hospodárnost
Kód
TD020202
Řešitel
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
OMEGA
Předmět výzkumu
Projekt „Stanovení potřebnosti veřejných investic v území s důrazem na účelnost, efektivnost a hospodárnost“ reaguje na celospolečenskou potřebnost (viz referenční dopisy), která je formována těmito klíčovými trendy: • Zvýšený tlak na veřejné rozpočty v důsledku ekonomického poklesu a demografické situace (bez vyhlídek na lepší ekonomické podmínky) • Zvýšený celospolečenský tlak na účelné, efektivní a hospodárné vynakládání veřejných finančních prostředků • Resortní přístup při řešení komplexních problémů namísto integrovaného (průřezového) přístupu • Politický (neodborný) akcent politických rozhodnutí bez adekvátní argumentační opory namísto odborného (vědecky zdůvodněného postupu) Hlavní myšlenkou projektu je, že chce–li si Česká republika zachovat nebo dokonce posílit svoji vnější konkurenceschopnost, je zapotřebí přinést do rozhodovacích mechanismů na všech úrovních voleného managementu prvky vědeckého přístupu. Tento vědecký přístup tak musí být implementován do klíčového procesu na všech úrovních řízení, kterým je investiční proces (proces vynakládání veřejných prostředků za určitým účelem. Samotný investiční proces je velmi komplexní, neboť pokrývá všechny oblasti definované v příslušných zákonech (zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů O obcích, zákon č. 129/2000 ve znění pozdějších předpisů O krajích). Investiční proces však není jen „nákupem“ nebo „stavebními pracemi“, ale zahrnuje i subproces „plánování investice“, tj. plánování a příprava samotné investice. Na realizovanou investici dále navazuje subproces „zajištění udržitelnosti investice“ Vědecký přístup bude do rozhodovacích mechanismů inkorporován v úrovni metodiky pro stanovení potřebnosti investice (tj. kuchařka, podle níž mohou (a měli by) postupovat odborníci a političtí leadři při řízení rozvoje (řízením se zde rozumí nejen samotné řízení, ale i příprava a plánování tohoto řízení, včetně nezbytné udržitelnosti managementu). Druhou úrovni pro implementaci je pak rovina územních normativů v oblastech života (které mají přímou vazbu na územní plánování (obligatorní proces), ale i na plánování dobrovolné, které pokrývají podstatnou část (klíčovou) agendy veřejné správy. Projekt nemá ambici a ani nemůže postihnout vyčerpávajícím způsobem všechny oblasti. Hlavními metodami řešení bude desk research (PÚR, ZÚR, ÚAP, ÚP), Analýza strategických dokumentů. Kromě desk research bude důležitou metodou realizace dotazníkové šetření (formou CATI, CAWI a Face to face). Při řešení úkolu spojenými s návrhem územních normativů se však bude jednat o komparativní analýzu (rešerše v archivu, desk research a polostrukturované rozhovory se zahraničními experty).
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam