Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Program: OP Výzkum a vývoj pro Inovace
Název projektu: Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Materiály
Číslo prioritní osy: CZ.1.0.5/3.1.00/14.0320
Datum zahájení projektu: 2. 1. 2014
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2015
Doba trvání projektu v měsících: 22
Individuální aktivita řešená FAST: Dřevěný montovaný konstrukční systém s výplňovou izolací na bázi přírodních materiálů

Cíl projektu

Podpořit přípravu komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem, které vznikly na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, si klade za cíl nový projekt Centra podpory inovací VŠB-TUO, jehož realizace byla zahájena 1. ledna 2014.

Popis projektu

V rámci tohoto projektu s názvem "Pre-seed aktivity VŠB-TUO II - Materiály", jehož celkové způsobilé výdaje činí 30.174.560,- Kč (25.648.376 Kč ze strukturálního fondu a 4.526.184 Kč ze státního rozpočtu), jsou podpořeny čtyři individuální aktivity s vysokým aplikačním potenciálem. Jedná se o Tenké povlaky a nanopovlaky pro antikorozní ochranu, Přípravu stabilních nanokompozitních materiálů pro účely dekontaminace CBRN látek, Technologii výroby pásu plechu s ultra jemnozrnnou strukturou, Dřevěný montovaný konstrukční systém s výplňovou izolací na bázi přírodních materiálů. Dalším cílem projektu na podporu pre-seed aktivit je rozvinout systém komercializace výsledků VaV prostřednictvím realizace procesu Proof of Concept a následné přípravy komercionalizace vybraných IA. Tím dojde k rozvoji a posílení kompetencí v oblasti komercializace a rozšíření strategických dovedností specialistů VŠB-TUO, zejména pracovníků stávajícího útvaru KvVaV. Tato činnost bude probíhat v synergii s projektem OPVaVpI "Rozvoj a stabilizace systému TT VŠB-TUO", jehož cílem je vytvořit strategický rámec fungování systému transferu technologií a ODV na VŠB-TUO, včetně reorganizace stávající struktury. Projekt také počítá s rozvojem systému networkingu, jak s výzkumnými pracovišti, tak představiteli komerční sféry. Systém networkingu bude navazovat na aktivity, které budou probíhat v rámci synergického projektu "Rozvoj a stabilizace systému TT na VŠB-TU Ostrava".

Projekt se dělí na dvě fáze. První fáze je Proof of Concept. Tato fáze je především určena na výrobu a vývoj demonstračních vzorků, kterými bude doložena inovativnost a funkčnost řešení. Příprava podkladů pro ochranu duševního vlastnictví a přípravné komercializační práce.

Druhou fází je samotná příprava komercionalizace, kde bude primárním cílem navázání spolupráce s komerčním partnerem, praktická realizace ochrany duševního vlastnictví.

Výše uvedený popis realizace má umožnit těmto nadějným aktivitám a řešitelským týmům uvést své řešení k praktické realizaci do komerčního prostředí.

Popis individuální aktivity pro fázi Proof of Concept

Cílem individuální aktivity je ověření technologie a příprava komercionalizace komplexního konstrukčního systému pro výstavbu staveb občanské, průmyslové a bytové výstavby z přírodních materiálů. Účelem projektu je nabídnout na stavební trh moderní inovovanou alternativu ke stávajícím stavebním konstrukčním systémům. Hlavním stavebním prvkem konstrukčního systému budou tři prototypy segmentu obvodového pláště. Z hlediska tepelné ochrany budov budou navržené skladby obvodových konstrukcí schopny plnit veškeré požadavky norem a směrnic EU (EPBD II) na energetickou náročnost budov. Technologické dopracování konstrukčního systému bude vycházet z konstrukčních prvků a technologií vyvinutých již dříve. Hlavním prvkem pro konstrukční systém bude "Víceúčelový dřevený nosný prvek pro stavby zateplené foukanou izolací" - užitný vzor č. 22209. Další částí je ověřená technologie s názvem "Konstrukční systém na bázi dřeva určený pro stavby zateplené foukanou izolací". Ověření technologie bude probíhat na základě předběžných zkoušek, které ověří teoretické předpoklady návrhu a výsledku získaných předchozím vývojem prvku a technologií. Následně budou vybrány tři materiálové varianty určené pro fázi komercionalizace. Po otestování (celku, nebo částí) bude provedena ochrana duševního vlastnictví.

Popis individuální aktivity pro fázi přípravy komercializace

Výstupem předchozí fáze individuální aktivity budou tři prototypy (varianty) segmentu konstrukčního systému. Aby bylo možno prototypy komerčně využívat a provádět z nich výstavbu, je nutno provést jejich testování, tj. zkouškami v laboratořích ověřit požadované vlastnosti jednotlivých návrhu prototypu. Testování bude probíhat dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. Testování bude zahájeno ve fázi "Proof of Concept" a bude dokončeno ve fázi "Příprava komercializace". Před procesem testování budou zpracovány předběžné postupy montáže jednotlivých prototypu. Postupy přesně popisují způsob montáže, použité materiály, nebo spojovací prostředky. Dle předběžných postupů budou vyrobeny prototypy, které budou podrobeny testování. Po testování se dopracují technologické postupy, statické tabulky a projekční podklady pro návrh i výstavbu. Bude vytvořena projekční příručka v papírové a elektronické podobě. Otestované varianty a projekční příručky budou tvořit komplexní celek určený ke komercionalizaci. Současně bude dokončena fáze ochrany duševního vlastnictví formou podání užitných vzorů.

Realizační tým (kontaktní osoby)