Skip to main content
Skip header
Title
Tvorba studijních materiálů nově akreditovaných předmětů se zaměřením na stavební mechaniku
Code
RPP2019/14
Summary
Projekt je zaměřen na tvorbu dvou předmětů nově akreditovaných programů Stavební inženýrství (dále SI) a Architektura a stavitelství (dále AST): * Základy stavební mechaniky pro architekty * Stavební mechanika Tyto předměty jsou součástí podané akreditace, která by měla vejít v platnost od začátku akademického roku 2019 / 2020. Předměty jsou primárně určeny pro studenty BC studia v prezenční formě studia. Jejich náplň a studijní podklady mohou být však využívány i studenty kombinovaného studia, NV Mgr. studia, posluchači univerzity třetího věku i jiných neziskových programů celoživotního vzdělávání. Předmět Základy stavební mechaniky pro architekty poskytuje studentům základní informace o statickém řešení staticky a kinematicky určitých rovinných prutových nosných konstrukcí z pohledu architekta, které spočívá ve výpočtu reakcí ve vnějších vazbách a sestrojení průběhů vnitřních sil pomocí podmínek rovnováhy. Součástí výuky je i analýza silových soustav v rovině a prostoru a základy kinematiky, které jsou nezbytné pro dosažení požadované nehybnosti nosné konstrukce. Absolventi předmětu získají výchozí znalosti ze základů stavební mechaniky, které jsou nezbytné pro další navazující studium v oblasti stavební mechaniky. V předmětu Stavební mechanika se studenti seznámí s řešením deformací staticky určitých konstrukcí metodou jednotkových sil. Další náplní je řešení staticky neurčitých nosníků, rámů a rovinné příhradové konstrukce silovou i deformační metodou. Nedílnou součástí je schopnost určit stupeň statické a přetvárné neurčitosti konstrukce. Praktická výuka je prováděna v počítačové laboratoři. Absolventi předmětu získají také základní znalosti o řešení plošných konstrukcí, o modelech podloží a o stavební dynamice. Osvojí si řešení rovinných prutových a plošných konstrukcí s využitím vhodného software nástroje.
Start year
2019
End year
2019
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back