Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vliv změn vlastností geosféry na vývoj transportu radionuklidů z prostoru HÚ do biosféry
Kód
TK02030120
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
THÉTA (2018-2031)
Předmět výzkumu
Cı́lem projektu bude výzkum možných dlouhodobých geologických, geomorfologických a klimatických změn a jejich vlivu na vývoj transportu radionuklidů z prostoru HU do biosféry. Budou aplikovány integrované transportnı́ modely pro predikci vývoje migrace látek z prostoru HU v dlouhodobém časovém horizontu. Modely budou variovat predikce geologických a klimatických změn. Základem bude přı́prava geologických scénářů a s tı́m souvisejı́cı́ch vstupnı́ch dat pro modely. Ty budou realizovány několika softwary (SW), výsledky budou vzájemně porovnávány s cı́lem modely validovat při znalosti silných a slabých stránek použitých SW pro aplikace ve složitém horninovém prostředı́ a v dlouhodobém časovém horizontu. V závislosti na tom bude řešen vývoj SW pro zahrnutı́ prediktivních scénářů vývoje geosféry.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam