Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Název programu: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Název projektu: Vzdělávání a popularizace v oblasti využívání OZE na polsko-českém pohraničí
Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000514
Datum zahájení projektu: 6. 9. 2016
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2017
Příjemce dotace: Město Ratiborz (Polsko)
Partner s finančním příspěvkem: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

Anotace projektu
Odborníci se shodují, že je nutné omezovat emise CO2 i množství znečišťujících látek a zároveň co nejvíce využívat zásoby obnovitelných zdrojů energie (OZE). Proto chtějí navrhovatelé realizovat projekt, který přispěje k navázání aktivní spolupráce města Ratiboře a akademického prostředí polsko-českého pohraničí ve prospěch ochrany životního prostředí a zlepšení kvality ovzduší díky výměně znalostí a zkušeností v oblasti OZE a podpoře OZE v polsko-českém pohraničí.

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je navázání aktivní spolupráce města Ratiboř s akademickým prostředím polsko-českého pohraničí ve prospěch ochrany životního prostředí a zlepšení kvality ovzduší pomocí výměny znalostí a zkušeností v oblasti OZE a propagování obnovitelné energie v regionu.

Nejdůležitější aktivity projektu

Realizační tým projektu (kontaktní osoby)