Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební (dále jen Sborník), je dlouhodobě vydávanou tiskovinou Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (dále jen FAST VŠB-TUO). Sborník poskytuje prostor pro publikování kratších odborných příspěvků v rámci zaměření vědecko-výzkumné a inženýrské činnosti FAST VŠB-TUO, které prezentují původní výsledky výzkumu autora nebo týmu, jehož byl autor členem. Sborník není zaměřen na články pouze informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny. Sborník rovněž nabízí publikační možnosti mimoškolským odborníkům v ekvivalentních oborech na jiných vysokých školách, v podnicích, ve výzkumných, vědeckých a příbuzných institucích České republiky i v zahraničí. Všechny příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma hodnotiteli z oboru, kteří jsou z jiného pracoviště (instituce, fakulty) než jsou autor a spoluautoři příspěvku.

Základní údaje periodika

Tištěná verze

Název: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
Vydavatel: VŠB - Technická univerzita Ostrava
Vychází od: 1. 1. 2001
Periodicita: 2 krát ročně
Jazyk publikovaných příspěvků: angličtina
ISSN: 1213-1962

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, je členem Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Seznam zřizuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, která je odborným a poradním orgánem vlády České republiky.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, je rovněž členem seznamu ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), který zahrnuje mezinárodní vědecké časopisy z oblasti humanitních a sociálních věd. Seznam ERIH PLUS je zřízen na serveru NSD (Norwegian Centre for Research Data). Podle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů pro léta 2013 až 2015 schválené usnesením vlády ČR č. 475 ze dne 19. 6. 2013 jsou publikace ve vědeckém odborném časopise evidovaném v databázi ERIH se zaměřením na zaregistrované vědní disciplíny hodnoceny jako výstup typu Jneimp.

Elektronická on-line verze

Název: Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series
Vydavatel: VŠB - Technická univerzita Ostrava
Vychází od: 1. 1. 2010
Periodicita: 2 krát ročně
Jazyk publikovaných příspěvků: angličtina
ISSN: 1804-4824
Adresa: http://www.degruyter.com/view/j/tvsb

Od roku 2018 http://tces.vsb.cz/

Pokyny pro autory

Pokyny pro autory (jak postupovat při přihlášení a vypracování příspěvku) naleznete na stránce Aktuální číslo.

Adresa

Redakční rada Sborníku vědeckých prací VŠB - TU Ostrava, řady stavební
děkanát Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika