Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, ročník 18, rok 2018

Termín odevzdání příspěvků: 18. 3. 2018

Přihláška příspěvku

V přihlášce je potřeba mimo jiné uvést návrh dvou odborných recenzentů z oboru, kteří musí být z jiného pracoviště (instituce nebo fakulty) než jsou autor a spoluautoři příspěvku. Redakční rada může při schvalování recenzentů k návrhu přihlédnout. Komunikaci s recenzenty a vyrozumění autora příspěvku (v případě více autorů probíhá komunikace s hlavním autorem, uvedeným v přihlášce) s výsledným oponentním posudkem zajišťuje redakční rada. Pokud je hlavním autorem příspěvku student doktorského studia, je nutné na adresu redakce doručit písemné doporučení školitele k uveřejnění příspěvku.

Bez správně a úplně vyplněné přihlášky nebude příspěvek přijat redakční radou k recenznímu řízení.

Pokyny pro autory

Požadovaný formát příspěvků je popsán a definován v šabloně. Vždy používejte aktuální šablonu!

Příspěvky, které nebudou splňovat požadavky na grafickou podobu článku, budou autorům vráceny zpět k přepracování!

Příspěvky Sborníku vědeckých prací v tištěné podobě jsou přijímány pouze v jazyce anglickém a jsou omezeny sudým počtem 4, 6, 8 nebo 10 stran včetně seznamu literatury (podle citační normy ČSN ISO 690) a obrázků zakomponovaných do textu. Publikované články v on-line verzi musí být rovněž v anglickém jazyce, nejsou ale omezeny rozsahem. Při tvorbě příspěvků věnujte zvláštní pozornost na citace publikací z databáze Scopus a WOS v článku.

Za věcnou správnost příspěvku odpovídá autor.

Redakční rada Sborníku vědeckých prací posuzuje přihlášené příspěvky, rozhoduje o jejich věcném i formálním obsahu a úpravách, grafických přílohách i o jazyku, v němž má být příspěvek uveřejněn. Určuje oponenty jednotlivých příspěvků, může ale přihlédnout k návrhu oponentů, které navrhuje autor příspěvku v přihlášce. Redakce si vyhrazuje právo na grafické úpravy příspěvku tak, aby byl v souladu s grafickém formátem časopisu.

Článek odevzdejte společně se správně vyplněnou přihláškou:

Recenze příspěvků

Recenze příspěvku je honorována částkou 500,- Kč čisté odměny (575,- Kč s daní). Zúčtovací doklad k oponentnímu posudku příspěvku do sborníku vědeckých prací je ke stažení zde. Po vyplnění jej s podpisem zašlete v originále na adresu redakce.