Skip to main content
Skip header
Title
Multimediální zpracování vybraných příkladů
Code
RPP2021/9
Summary
Předmět „Automatizace statických posudků“ (221-0310/01) byl v rámci akreditace studijních programů z roku 2018 nově zaveden do studijního programu N0732A260003 – Stavební inženýrství – Konstrukce staveb. Studenti prezenčního studia oboru Konstrukce staveb jsou v tomto předmětu připravováni do stavební praxe především v oblasti využití statických programů při návrhu a posouzení spolehlivosti nosných ocelových a železobetonových konstrukcí a tvorby automatizovaných statických posudků. V rámci výuky předmětu jsou studentům představeny vybrané specifické příklady návrhů a posouzení reálných konstrukcí ze stavební praxe – na připravených statických modelech si studenti prakticky ověřují řešenou problematiku. Tyto konstrukce jsou modelovány a posuzovány v software Scia Engineer (vesměs se jedná o složité numerické modely nosných stavebních konstrukcí náročné na modelování a výpočetní kapacitu počítače). Předmět je v akademickém roce 2020/2021 vyučován poprvé. Řešitelé projektu tak získají zkušenosti a náměty s ohledem na nutnost detailněji zpracovat vybrané specifické příklady pro zkvalitnění výuky předmětu. Cílem projektu je vytvořit multimediální studijní podpory vybraných specifických příkladů v oblasti řešení stability stavebních konstrukcí, kontroly správnosti výstupů statického softwaru, zadávání kombinací zatížení, tvorby automatizovaných statických posudků a dalších částí v software Scia Engineer. Ze zkušeností řešitelů s výukou konstrukčních či statických softwarů vyplývá zjištění, že studenti jsou sice schopni zaznamenat a prakticky procvičit výklad při hodinách výuky, ale vzhledem ke složitosti řešení dané problematiky a postupů zadávání v softwaru se studentům nedaří zvládat procvičení látky při následné individuální domácí přípravě. Studenti se během vyučování snaží sledovat posloupnosti jednotlivých kroků při řešení dané problematiky, to je pro ně však složité k zapamatování. Z tohoto důvodu řešitelé projektu plánují připravit multimediální studijní podpory vybraných příkladů snímáním obrazovky při zadávání příkladu do studentské verze softwaru Scia Engineer, které umožní studentům individuálně danou látku procvičovat. Vytvořené multimediální podpory budou doplněny o anglické znění popisu pro účely využití výuky v distanční formě v ENG. Mezi cíle projektu lze také zařadit získání zkušeností s ohledem na tvorbu multimediálních studijních podpor, které mohou být využity v jiných předmětech například při přípravě studijních podpor pro dálkové studium. Harmonogram projektu: - zhodnocení zkušeností z první prezenční výuky předmětu „Automatizace statických posudků“ v zimním semestru akademického roku 2020/2021 - vybrání problematických částí, specifických příkladů z výuky vyžadujících detailnější zpracování formou multimediální studijní podpory - vytvoření multimediálních studijních podpor k řešení vybraných specifických příkladů - úprava multimediálních studijních podpor pro anglickou výuku - zveřejnění podkladů na školních profilech řešitele -účast řešitele na konferenci Statika a modelování 2021
Start year
2021
End year
2021
Proposer
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back