Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
0431000002 Mapování kulturně-ekonomického přínosu odvětví KKO - architektura 2024 2025
CK03000089 Výzkum informačního modelování ve veřejném prostoru se zaměřením na infrastrukturu 2022 2024
SP2022/129 Využiteľnosť automatizovaných parkovacích systémov v ČR 2022 2022
SS03010146 Výzkum a aplikace Water Information Management jako strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje 2021 2023
RPP2021/7 Třetí část profilace předmětu Stavebně ekonomická příprava staveb 2021 2021
RPP2021/8 Principy prostorové orientace a samostatného pohybu v kontextu bezbariérové užívání staveb 2021 2021
SP2021/102 Analýza poruchovosti automatických parkovacích systémov a jej optimalizácia 2021 2021
SP2021/95 Analýza výstavby BIM v ČR za účelem optimalizace nákladovosti v investiční fázi stavby 2021 2021
RPP2020/113 Druhá část profilace předmětu Stavebně ekonomická příprava staveb 2020 2020
RPP2020/114 Profilace předmětu Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování, Inženýrské sítě 2020 2020
RPP2020/2 Inovace předmětu Tvorba městských prostorů pro čtvrtý ročník bakalářského studia specializace Městské inženýrství 2020 2020
RPP2020/6 Nové trendy a veřejný zájem v inovaci předmětu Veřejná infrastruktura I. 2020 2020
SP2020/123 Analýza stávajících mimoúrovňových propojení – podchodů v Ostravském veřejném prostoru a následná optimalizace provozních nákladů. 2020 2020
SP2020/160 Šíření znečištění v zástavbě na základě měřených dat senzorické sítě, CFD simulací a BIM modelu města 2020 2020
SP2020/53 Porovnání standardních „historických„ postupů při provozu a správě budovy s moderními postupy Facility managementu při využití BIM 2020 2020
SP2020/96 Analýza a hodnocení veřejných prostranství určených pro děti 2020 2020
SP2020/98 Skúmanie moderných technológií parkovania v meste Ostrava 2020 2020
TL02000173 Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy 2019 2021
HS2091902 Městské ředitelství polic 2019 2019
HS2091903 Okresní soud v Olomouci, 2019 2019
HS2091910 Metrostav a.s., Česelský, 2019 2019
HS2091911 Slezan holding,a.s., Čese 2019 2019
RPP2019/12 Profilace předmětu Stavebně ekonomická příprava staveb 2019 2019
RPP2019/13 Tvorba multimediálních a elektronických výukových materiálů 2019 2019
SP2019/134 Aplikace modelů hodnocení kvality na selektivní faktory dopravní infrastruktury 2019 2019
SP2019/153 Optimalizace facility managementu v konceptu Smart Cities s využitím inovačních nástrojů a metod 2019 2019
DG18P02OVV017 Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 2018 2022
HS2091801 Obec Vřesina,Česelský,195 2018 2018
HS2091803 Statutár.město F.Místek,Č 2018 2018
HS2091804 Biskupství Ostravsko-Opav 2018 2018
HS2091808 Městský soud v Brně, Čese 2018 2018
HS2091809 Mgr. Vladimír Trnavský, Č 2018 2018
SP2018/113 Tvorba 3D informačního modelu města a implementace facility managementu pro efektivní správu a provoz s využitím CFD simulací 2018 2018
SP2018/129 Použitelnost a zvýšení adaptability obytného prostředí současného bytového fondu 2018 2018
SP2018/156 Municipality a technicko- ekonomická optimalizace veřejného prostoru 2018 2018
SP2018/175 Disparitní přístup municipalit k eliminaci deprimovaných ploch 2018 2018
HS2091716 Okresní soud v Olomouci,Č 2017 2017
HS2091717 ELVAC a.s.,Česelský,1951 2017 2017
SP2017/115 Přínosy úprav domovního vybavení pro kvalitu bydlení v bytových domech 2017 2017
SP2017/117 Interakční procesy mezi jádrovými centry bicentrické aglomerace 2017 2017
SP2017/121 Standardy univerzálního designu pro stabilizaci kvality bydlení 2017 2017
SP2017/153 Analýza aspektů bezbariérového užívání veřejného prostoru 2017 2017
SP2017/172 Minimalizace rizik systémů pro zásobování vodou s využitím systémové analýzy pomocí nástrojů facility managementu 2017 2017
SP2017/173 Evaluace indikátorů ovlivňující úspěšnost regenerace brownfields 2017 2017
RPP2016/3 Profilace a inovace studijního oboru Městské inženýrství 2016 2018
HS2091606 Město Letovice,Česelský,1 2016 2017
HS2091628 Krajský soud v OVA,Česels 2016 2017
TD03000279 Bydlení jako činitel sociálního začleňování 2016 2017
00326/2016/RRC Konference Regenerace bytových domů - Dynamika proměn bydlení 2016 2016
HS2091601 Statutár.město OL,Česelsk 2016 2016
HS2091602 TEXTIL INVEST GROUP,Česel 2016 2016
HS2091603 TEXTIL INVEST GROUP,Česel 2016 2016
HS2091604 Krajský soud v Brně,Česel 2016 2016
HS2091607 Stanovení ceny obvyklé pozemku p.č. 2010 v k.ú. Chodov, obec Praha a další problematika v souvislosti s věcí č.j. UOOZ-1434-1201/TČ-2012-290040 2016 2016
HS2091609 Statutární město Opava,Če 2016 2016
HS2091610 Statutár.město F.Místek,Č 2016 2016
HS2091611 Biskupství ostravsko-opav 2016 2016
HS2091612 Statutární město Olomouc, 2016 2016
HS2091613 Okresní soud Karviná,Pros 2016 2016
HS2091615 SYNOT,Česelský,1951 2016 2016
HS2091616 SYNOT,Česelský,1951 2016 2016
HS2091617 SYNOT,Česelský,1951 2016 2016
HS2091618 Magistrát města Přerova,Č 2016 2016
HS2091619 Consolidated Group Care,Č 2016 2016
HS2091620 Hornsteiner Jiří,Česelský 2016 2016
HS2091622 SLEZAN F.Místek,Česelský, 2016 2016
HS2091623 Statutární město F.Místek 2016 2016
HS2091625 AK Svatoš,Svatošová a.par 2016 2016
HS2091629 Magistrát města F. Místku 2016 2016
SP2016/104 Požadavky na veřejný prostor obytných souborů a jejich vliv na kvalitu bydlení 2016 2016
SP2016/117 Optimalizace provozu vybraných kritických infrastruktur s využitím facility managementu 2016 2016
SP2016/119 Možnosti debarierizace veřejného prostoru v návaznosti na kontinuitu legislativního vývoje 2016 2016
SP2016/120 Analýza a hodnocení úrovně evidence brownfields v malých obcích a městech 2016 2016
SP2016/148 Vliv změn struktury osídlení na tvorbu územních plánů obcí Hlučínska 2016 2016
SP2016/46 Vliv suburbanizace v Hradecko - pardubické aglomeraci 2016 2016
SP2016/55 Možnosti efektivního využití domovního vybavení bytových domů 2016 2016
HS2091512 SLEZAN FM,Česelský,5190 2015 2017
HS2091523 Krajský soud v Ostravě,Če 2015 2016
HS2091524 Statutár.město Olomouc,Če 2015 2016
HS2091526 Muzeum Těšínska,Česelský, 2015 2016
FRVS2015/11 Vytvoření nového předmětu Veřejná infrastruktura v navazujícím magisterském studiu oboru Městské stavitelství a inženýrství 2015 2015
FRVS2015/23 Inovace předmětu Územní plánování pro navazující magisterské studium oboru Městské stavitelství a inženýrství 2015 2015
FRVS2015/47 Inovace předmětu Základy správy majetku 2015 2015
FRVS2015/64 Profilace studijního předmětu "Územní rozvoj" 2015 2015
HS2091503 SLEZAN FM a.s.,Česelský 1 2015 2015
HS2091504 ÚMO Ostrava-Jih,Česelský, 2015 2015
HS2091505 KS v Ostravě,Česelský,195 2015 2015
HS2091507 Okr.soud v Karviné,Česels 2015 2015
HS2091511 Metrostav,Česelský,1951 2015 2015
HS2091514 Okresní soud v Ostravě,Če 2015 2015
HS2091516 Statutár.město OL,Česelsk 2015 2015
HS2091518 KÚ Moravskosl.kraje,Česel 2015 2015
HS2091520 Městský obvod O-Jih,Česel 2015 2015
SP2015/127 Využitelnost a prostorová efektivita domovního vybavení bytových domů 2015 2015
SP2015/155 Udržitelnost užitku technické infrastruktury v urbanizovaném území 2015 2015
SP2015/161 Metody zkoumání problému technické obsluhy vybraných areálů 2015 2015
SP2015/165 Zhodnocení vývoje Hradecko -Pardubické aglomerace od roku 2001 po současnost 2015 2015
SP2015/187 Přístupnost veřejných prostranství obytného prostředí 2015 2015
TD020202 Stanovení potřebnosti veřejných investic v území s důrazem na účelnost, efektivnost a hospodárnost 2014 2015
SP2014/116 Debarierizace urbanizovaného prostoru 2014 2014
SP2014/118 Hodnocení kritérií vícekriteriálního rozhodovacího procesu při výběru nových užitných prostor v administrativních objektech 2014 2014
SP2014/135 Objektivizace modelů rozvoje brownfields v prostředí MDM 2014 2014
SP2014/140 Náhradní a nouzové zásobování vodou, vyhodnocení aktuálního stavu řešení (krizový management) 2014 2014
SP2014/169 Analýza vybraných městských veřejných prostorů z technicko-ekonomického hlediska 2014 2014
21310101 MobEx 2013-2014. Voda a město - brownfields 2013 2014
00474/2013/RRC Konference Regenerace bytových domů – dynamika proměn bydlení 2013 2013
SP2013/157 Intenzifikace provozu inženýrských sítí a krizový management 2013 2013
SP2013/54 Implementace pravidel ISO v oblasti bezbariérového užívání do českého prostředí 2013 2013
SP2013/87 Komparace výstavby na greenfield a regenerace brownfield z hlediska jejich dlouhodobého vlivu na území 2013 2013
SP2013/89 Analýza prostorových a jiných nároků na pracovní prostředí v administrativních objektech v ČR 2013 2013
CZ.1.07/2.2.00/15.0121. Inovace výuky studijního programu Stavební inženýrství ve studijních oborech Městské stavitelství a inženýrství a Správa majetku a provoz budov 2010 2013