Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra dopravního stavitelství byla vznikla dne 1. 4. 1998, kdy na katedru přešla část pedagogů působících do té doby na Katedře geotechnického a podzemního stavitelství. Historicky prvním vedoucím nově ustavené katedry byl prof. Ing. Vladimír Tomica, CSc., jehož dřívějším působištěm byla Stavební fakulta Žilinské univerzity v Žilině. Za jeho působení byla katedra personálně doplněna o další odborníky převážně z praxe. Ve funkci vedoucího katedry jej následně vystřídal doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc. Další vedoucí Katedry dopravního stavitelství jsou zřejmí z níže uvedeného přehledu:

  • (1998 – 1999) prof. Ing. Vladimír Tomica, CSc.
  • (1999 – 2006) doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
  • (2006 – 2007) doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. (pověřený vedením)
  • (2007 – 2015) doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
  • (2015 – 2017) Ing. Ivan Fencl, Ph.D. (odvolán děkanem fakulty)
  • (2017 – 2018) doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. (pověřený vedením)
  • (2018 – 2022) doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
  • (2022 – dosud) doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.

Výrazná specifika dopravy nekolejové, kolejové a specifika dopravně-inženýrské problematiky člení zaměření katedry na tři základní směry: silniční stavitelství, železniční stavitelství a dopravní inženýrství. Tyto oblasti se promítají jak ve vědecko-výzkumné činnosti zaměstnanců katedry, tak v činnosti pedagogické.

Katedra vychovává odborníky pro oblast dopravního stavitelství v celém spektru činností v oboru, který vyžaduje znalost problematiky jak v oblasti dopravně-inženýrské, tak v oblasti pozemních komunikací, železničních tratí, dopravních zařízení a souvisejících doprovodných objektů. Absolventi katedry nachází široké uplatnění v oblasti projektování, přípravy a realizace dopravních a liniových staveb, stejně jako v oblasti investorské a kontrolní činnosti, v institucích a firmách zabývajících se navrhováním stavebně bezpečnostních prvků, využitím informatiky v dopravě, řízením a organizací dopravy, snižováním negativních vlivů dopravy na životní prostředí atp.