Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vliv umístění přechodů pro chodce na kapacitu neřízené křižovatky
Kód
SP2016/96
Předmět výzkumu
Rozbor stavu problematiky v ČR a ve světě: V současné době je problematika kapacity neřízených křižovatek řešena v TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek. Návrhové prvky těchto křižovatek se odvíjí z norem ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Oba tyto zdroje vycházejí z německé směrnice HBS (Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen). Z dalších zahraničních zdrojů lze uvést např. HCM (Highway Capacity Manual). Kapacitu křižovatky ovlivňuje řada faktorů mj. například nevhodně navržené stavební prvky (nároží, dopravní ostrůvky, přechody pro chodce atp.). Právě posledně jmenované přechody pro chodce bývají často důvodem ke vzniku problémových situací na křižovatkách, kdy například vozidlo odbočující vpravo zablokuje jízdu vozidlům jedoucím přímo. Kromě bezpečnostních důsledků mají tyto situace vliv především na výslednou kapacitu dané křižovatky. Uvedená literatura však vliv umístění přechodů pro chodce na kapacitu neřízené křižovatky neuvádí. Zahraniční standardy navíc nelze přesně využít pro české podmínky z důvodu odlišných dopravních předpisů, jiné mentality řidičů atd. - Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS). Ausg. 2001, Fassung 2005 Köln: FGSV Verlag, 2005. ISBN 3-937356-44-4; - Highway capacity manual (HCM). Washington, D.C.: Transportation Research Board, National Research Council, 2000. ISBN 0-309-06681-6; - ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích; - ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací; - TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek. Technické podmínky, EDIP s.r.o., 2007. ISBN 978-80-902527-6-9; Přehled použitých metod: - Budou provedeny dopravní průzkumy na vybraných lokalitách (intenzity vozidel a chodců, konfliktní situace atp.) s využitím technického zařízení, které je k dispozici na katedře (videotechnika, sčítací zařízení Viacount, Nu-Metrics a Icoms). Proběhne minimálně 18 měření v ČR (Ostrava – 6 lokalit, Brno – 4 lokality, Praha – 4 lokality, Plzeň – 4 lokality) a dalších minimálně 8 měření v zahraničí (Katowice – 4 lokality, Vídeň – 4 lokality). - Data z průzkumů budou vyhodnocena s využitím vhodných statistických metod. Získané údaje budou sloužit jako nezbytná základna pro určení vhodnosti umístění přechodů pro chodce a tvorbu simulačních modelů v programu PTV VISSIM. - Následně budou vytvořeny simulační modely křižovatek v programu PTV VISSIM pro podporu návrhu postupu kapacitního posouzení neřízených úrovňových křižovatek s výskytem chodců. Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu: Ing. Kateřina Žitníková – v případě přijetí prezenční doktorand od února 2016. Vykonávané činnosti: provedení a analýza dopravních průzkumů, vytvoření simulačních modelů, publikační činnost. Téma disertační práce: „Vliv nevhodně navržených stavebních prvků na kapacitu křižovatky“. Ing. Michal Kludka – prezenční doktorand (v současnosti v přerušení, pokračování ve studiu od března 2016). Vykonávané činnosti: provedení a analýza dopravních průzkumů, vytvoření simulačních modelů, publikační činnost. Téma disertační práce: „Ověření teoretické kapacity neřízené úrovňové křižovatky metodou mikroskopické dynamické simulace“. Bc. Eva Šenková – studentka navazujícího magisterského studia oboru Dopravní stavby, specializace Dopravní inženýrství. Vykonávané činnosti: provedení a analýza dopravních průzkumů, vytvoření simulačních modelů. Téma diplomové práce ještě nebylo oficiálně stanoveno, bude se ale týkat vytváření simulačních modelů na křižovatkách v programu PTV VISSIM.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam