Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Analýza vhodného typu připojení obchodních center na dopravní infrastrukturu
Kód
SP2024/107
Předmět výzkumu
V současné době prochází Česká republika i svět rapidním rozvojem obchodních center, které se stávají klíčovými body pro obchod a zábavu. Tento růst vyžaduje důsledné propojení těchto center s existující dopravní infrastrukturou, ať už se jedná o rozsáhlá parkoviště na povrchu, nadzemní nebo podzemní garáže. Je nutné, aby tato centra byla snadno dostupná pro zákazníky [1], a zároveň aby se minimalizovaly negativní dopady na okolní dopravu a byl zachován plynulý průběh silničního provozu. [2] S narůstajícím významem obchodních center se mění specifické požadavky na jejich propojení s okolní infrastrukturou. Existují různé typy křižovatek, které nabízejí specifická řešení pro efektivní propojení obchodních center s okolní dopravní infrastrukturou, a každá z nich má své výhody a vhodné použití v daném prostředí. U obchodních center se vyskytuje nejčastěji typ průsečné křižovatky, je to běžná křižovatka, u které se kříží dvě nebo více silnic. Problém spočívá v tom, že tyto křižovatky mohou být nedostatečné pro zvládnutí vysokého provozu, z důvodu nerespektování standartní ranní/odpolední dopravní špičky a mohou vést k dopravním kongescím a zpomalování toku vozidel. Dalším typem bývají stykové křižovatky, jsou vhodné pro propojení příjezdových cest k obchodním centrům a mohou usnadnit tok vozidel, zejména pokud je potřeba spojit větší proudy dopravy. Okružní křižovatky jsou známé svou schopností zlepšit tok vozidel a minimalizovat zpomalení. Pro obchodní centra mohou být efektivní, protože umožňují plynulý pohyb vozidel kolem vjezdů a výjezdů. Dalším zvláštním typem okružní křižovatky je turbo-okružní křižovatka [3], má za cíl zvýšit kapacitu, rychlost pohybu vozidel, a především zvýšit bezpečnost provozu. S rychlejším a plynulejším průjezdem vozidel mohou být pro obchodní centra v obdobích hustšího provozu velmi užitečné. Mezi dalšími variantami křižovatek lze využít křižovatky se světelně signalizačním zařízením (SSZ), mohou být efektivní pro řízení toku vozidel u obchodních center, zejména v dobách zvýšeného provozu, kdy je třeba regulovat proudy vozidel směrem k vjezdům či výjezdům. Standardní metody navrhování dopravních sítí často nestačí k řešení těchto potřeb. Dynamika provozu a unikátní požadavky spojené s nákupními centry vyžadují flexibilní a inovativní přístup k plánování propojení a dopravních tras, proto se bude projekt zabývat využitím videozáznamu, dronu [4], či sčítacích zařízeních při analýze křižovatek. [5] V rámci navrhovaného projektu propojování obchodních center s dopravní infrastrukturou bude klíčové zvolit vhodný typ křižovatky či připojení. Tyto propojení musí efektivně řídit tok vozidel včetně zákazníků nákupních center a minimalizovat vliv na běžný provoz. Je důležité dimenzovat tyto struktury podle specifických potřeb a provozu v různých časech, což zajistí plynulý a bezpečný pohyb vozidel a chodců. Cílem je minimalizovat dopravní problémy a zajistit efektivitu dopravní sítě v oblastech s vysokou koncentrací provozu. Minimálně 5 citací cizích prací hodnocených v „Rozboru problematiky...“. Je možné uvést navíc odkazy na relevantní vlastní výsledky, pokud jsou v „Rozboru...“ diskutovány: [1] CHEN, Peng, Weiliang ZENG, Guizhen YU a Yunpeng WANG. Surrogate Safety Analysis of Pedestrian-Vehicle Conflict at Intersections Using Unmanned Aerial Vehicle Videos. Journal of Advanced Transportation. 2017, 1-12. DOI: 10.1155/2017/5202150. ISSN 0197-6729. [2] Krivda, V., Petru, J., Macha, D., Plocova, K., Fibich, D. An analysis of traffic conflicts as a tool for sustainable road transport (2020) Sustainability (Switzerland), 12 (17), art. no. 7198, DOI: 10.3390/su12177198TP 188. Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací. [3] PETRŮ, Jan. Posouzení účinnosti turbo-okružních křižovatek. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2020, 115 s. [4] COLONNESE, Stefania, Cuomo FRANCESCA a Melodia LUDOVICO. Efficient video streaming of 360 degrees cameras in Unmanned Aerial Vehicles: an analysis of real video sources. In: 7th European Workshop on Visual Information Processing (EUVIP). Tampere, FINLAND, 2018. ISBN 978-1-5386-6897-9. ISSN 2164-974X. [5] KŘIVDA Vladislav, PETRŮ Jan a kol. Hodnocení stavebních prvků křižovatek s využitím videoanalýzy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016, 184 s. Monografie. ISBN 978-80-248-3995-0. Přehled použitých metod (cca 500-1500 znaků): Videoanalýza a fotodokumentace konfliktních situací – Videozáznamy i s pomocí UAV budou zahrnovat sledování intenzity provozu, identifikaci potenciálně nebezpečných situací, např. špatného parkování, nesprávného pohybu chodců v oblastech, které jsou pro ně rizikové, a identifikaci problémů spojených s připojením obchodních center na dopravní síť. Fotodokumentace bude zahrnovat snímky různých typů křižovatek a přilehlých dopravních uzlů, u kterých bude popis specifikace křižovatky, geometrie, počtu pruhů a dalších relevantních faktorů. Aplikace pro využití videoanalýzy při konfliktních situacích byla vyvinuta na VŠB– Technické univerzitě Ostrava. Automatické sčítače dopravy – budou použity v jen České republice z důvodu legislativy. Aplikace pro analýzu obrazu – hlavním nástrojem pro analýzu získaných dat bude sloužit software „DataFromSky“ pro zjištění konfliktních situací, intenzit, trajektorií vozidel a jiných důležitých parametrů, které hrají důležitou roli v dopravě. Analýza stávajících legislativních předpisů v ČR i v zahraničí – vzájemné porovnání výsledků. Sčítání intenzit dopravy – Bude pořízen videozáznam, který bude zpracován pomocí softwaru „DataFromSky“ z důvodu stanovení intenzit dopravy, ale také klasický dopravní průzkum pomocí ručního sčítání. Při zpracování sčítání intenzit dopravy bude využíván technický předpis TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích a v zahraničí se bude postupovat v souladu s příslušnými mezinárodními předpisy. Nehodovost – analýza veřejně přístupných informací z internetu, příslušných úřadů mapující dopravní nehodovost atp. Metody v České republice vychází z norem, technických podmínek, legislativ, v zahraničí se vychází z mezinárodními předpisů. Harmonogram prací: - leden – březen: analýzy stávající tuzemské i zahraniční legislativy, analýza metod měření, přípravné práce pro měření a chystání techniky potřebné k měření - duben – srpen: pořizování videozáznamu, fotodokumentace pomocí dronu v ČR i zahraničí. - květen – říjen: analýzy nasbíraných dat, zpracování záznamů z dronu, porovnání výsledků a chybovosti různých metodik. Tento proces zahrnuje srovnání norem a technických podmínek platných v České republice s odpovídajícími předpisy v zahraničí, jedná se o předpisy z 6 zemí (Slovinsko, Chorvatsko, Itálie, Německo, Polsko a Rakousko). - září – listopad: příprava a publikování výsledků - prosinec: věcné a finanční ukončení projektu - leden 2024: podání závěrečné zprávy Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu: Ing. Jana Pospíšilová (odpovědný řešitel, prezenční doktorand, téma disertační práce: Optimalizace návrhových parametrů odstavných a parkovacích ploch) - bude provádět sčítání dopravy a doplňkové práce v rámci projektu. Sčítání dopravy bude probíhat formou ručního sčítání dopravy v terénu (na vybraných parkovacích plochách) a vyhodnocování videozáznamů v rámci dopravního průzkumu. Dále bude provádět tvorbu a publikování odborných článků. Ing. Kristýna Plocová (prezenční doktorand, téma disertační práce: Kapacitní posouzení mimoúrovňových křižovatek s využitím mikrosimulací) - bude provádět specializované úkony v rámci sčítání dopravy a jejich zpracování a doplňkové práce v rámci projektu. Doplňkovými činnostmi je myšlena především pomocné práce při instalaci a obsluze technických prostředků. Bude se podílet tvorbě odborných článků. Ing. Timea Mazurová (prezenční doktorand od 02/2024, téma disertační práce: Interakce dvou okružních křižovatek) – bude provádět analýzu křižovatek, na základě dopravních průzkumů, videozáznamu, simulace, dále se bude podílet na tvorbě a publikování odborných článků. Ing. Marek Ždánský (kombinovaný doktorand od 02/2024, téma disertační práce: Výzkum nového způsobu návrhu turbo-okružních křižovatek za pomoci vlečných křivek vozidel) – bude analyzovat turbo-okružní křižovatky, u kterých bude řešen nový návrh řešení za pomoci vlečných křivek, dále bude provádět videozáznam pomocí UAV a následné zpracování v software „DataFromSky“ a také podílet na tvorbě odborných článků. Bc. Ondřej Mikstein (student 2. ročníku magisterského studia, předpokl. prezenční doktorand od 09/2024) - bude se podílet na analýze parkovišť, pomocí dopravních průzkumů, laserového skenování, fotogrammetrie, dronů a zejména plovoucího vozidla vybaveného kamerovým systémem, využije také vhodné matematické a statistické metody. Předchozí dosažené výsledky členů týmu - studentů: Odpovědný řešitel Ing. Jana Pospíšilová a další řešitelé Ing. Kristýna Plocová, mají výsledky v RIV, články v tisku a aktivní účast na mezinárodních „11. Architektura v perspektivě“, „12. Architektura v perspektivě“, „13. Architektura v perspektivě“, „20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2020“ a 23th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2023. Odpovědný řešitel Ing. Jana Pospíšilová a řešitel Ing. Kristýna Plocová se v roce 2023 podílely na projektu SGS SP 2023/99. Školitelé jednotlivých členů řešitelského týmu (tj. doc. Petrů a doc. Křivda) mají zkušenosti s tvorbou článků v impaktovaných časopisech a budou při vytváření nových článků nápomocni. [1] PLOCOVA Kristyna, FIBICH David, MACHA David, NOVAK Jakub. Prvky zklidňování dopravy v centrech měst. In: 12. Architektura v perspektivě 2020. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2020, s. 125-128. ISBN: 978-80-248-4450-3 [2] PLOCOVA Kristyna, MACHA David, NOVAK Jakub. Parking areas in cities. In: 13. Architektura v perspektivě 2020. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2021, s. 133-135. ISBN: 978-80-248-4452-4 [3] KRIVDA, Vladislav, Jan PETRU, David MACHA, Kristyna PLOCOVA a David FIBICH. An Analysis of Traffic Conflicts as a Tool for Sustainable Road Transport. Sustainability [online]. 2020, 12(17) [cit. 2020-12-10]. ISSN 2071-1050. Dostupné z: doi:10.3390/su12177198 [4] PLOCOVA Kristyna, FIBICH David. Design traffic lights for atypical intersection. In: 20th International Scientific GeoConference SGEM 2020. Varna: 2020. In print. [5] POSPISILOVA, Jana. Studie rekonstrukce parkoviště v obci Bílá. Online, Diplomová práce. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2022. [6] FIBICH, David; PLOCOVA, Kristyna a POSPISILOVA, Jana. CITIES AND THEIR METHODS OF REDUCING DOWNTOWN TRAFFIC. Online. In: . S. 363-368. Dostupné z: https://doi.org/10.5593/sgem2023/6.1/s27.45. [cit. 2023-12-19]. [7] POSPISILOVA, Jana a FIBICH, David. GREEN CAR PARKS IN CITIES. Online. In: . S. 385-390. Dostupné z: https://doi.org/10.5593/sgem2023/6.1/s27.48. [cit. 2023-12-19].
Rok zahájení
2024
Rok ukončení
2024
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam