Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V rámci navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – Prostředí staveb jsou studenti připravováni pro uplatnění v oblastech projektování a realizace technických zařízení budov (zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, chlazení), návrhu energeticky úsporných a inteligentních budov, návrhu a posuzování zdravého vnitřního prostředí budov a v energetickém auditorství.

Studenti si osvojí odborné znalosti nutné pro projekční, provozní nebo řídící práci v oblastech techniky prostředí staveb, v energetické náročnosti budov a v pozemním stavitelství.
Do prvního semestru jsou koncentrovány zejména teoretické a odborné předměty zaměřené na prohloubení a rozšíření znalostí především v teoretických oblastech termomechaniky, stavební tepelné techniky, akustiky, osvětlení, energetického chování budov. Na ně dále navazují odborné předměty zaměřené na analýzu a koncepci návrhu technických zařízení budov a energetických systémů budov, využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie, systémů větrání a chlazení budov. Studenti si osvojí znalosti z oblastí řízení, měření a regulace technických a informačních systémů budov s ohledem na stále rostoucí nároky na inteligentní a energeticky efektivní budovy.

Absolventi jsou díky širšímu průřezovému přehledu, které získají v rámci studia programu Stavební inženýrství - Prostředí staveb, schopni pracovat na různých pracovních pozicích: V praxi se absolventi uplatní v povolání stavebního inženýra se zaměřením na technická zařízení budov a prostředí staveb, dále v pracovních pozicích na různých stupních vedoucích, řídících a manažerských funkcích projekčních kanceláří i realizačních firem, rovněž také v oblasti výzkumu a vývoje. Absolventi mohou vykonávat řídící funkce na úrovni inženýrů zejména v oblasti vytápění, zdravotní techniky, vzduchotechniky, rozvodu plynu v objektech bytových, občanských, průmyslových i zemědělských, mohou působit jako odborníci a konzultanti v oblasti stavební tepelné techniky a energetiky staveb, stavební akustiky a denního osvětlení budov. Uplatnit se mohou v řízení výroby součástí TZB, zajišťování údržby stávajících souborů, v laboratořích TZB, ve výzkumu i na úseku správním. Po splnění požadavků stanovených Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků mohou získat příslušný stupeň autorizace pro samostatné podnikání v oblasti TZB - obor Technika prostředí staveb (specializace technická zařízení) nebo v oboru Pozemní stavby. Po získání autorizace v jednom z uvedených oborů mohou se absolventi autorizovat ve specializaci Energetické auditorství – viz www.ckait.cz.