Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Analýza tepelných izolantů a hodnocení jejich použitelnosti z finančního i ekologického hlediska
Kód
FRVS2014/40
Předmět výzkumu
V rámci nových legislativních opatření Evropské unie, shrnutých do směrnice evropského parlamentu a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov, vyvstává požadavek na snižování energetické náročnosti staveb. Na celkové spotřebě energie v Unii, mají budovy až 40 % podíl. Vzhledem k tomu, že se oblast stavebnictví se neustále rozvíjí, nelze očekávat klesající tendenci. Členské státy zavázaly ke snížení energetické náročnosti budov v roce 2020 o 20 % oproti stavu v 1999. Jedním ze způsobů jak snížit spotřebu energií je budovy odizolovat od vnějšího prostředí a tím docílit nižších tepelných ztrát. V tomto hrají tepelné izolace nezastupitelnou úlohu. Projekt Fondu rozvoje vysokých škol /FRVŠ/ bude zaměřen na 40-50 nejběžnějších typů tepelných izolací, jako jsou materiály vláknité, z pěnových plastů, minerální a biologické včetně moderních izolací na bázi dřeva. Bude se jednat o komplexní porovnání z několika hledisek: z hlediska tepelné techniky 1)součinitel tepelné vodivosti, 2)součinitel prostupu tepla při kontaktním zateplování ve skladbě doporučené výrobcem, z ekonomického hlediska 1)finanční nákladnost jednotlivých tepelných izolací, 2)nákladové optimum kontaktního zateplovacího systému v tloušťkách nutných pro splnění požadovaného a doporučeného součinitele prostupu tepla a doporučeného pro pasivní domy, z environmentálního hlediska 1)primární energie nutná pro výrobu, 2)náročnost ekologické likvidace při demontáži, Výstupem celého projektu bude publikace s ISBN, se seznamem a popisem jednotlivých izolací včetně procesu jejich výroby, grafickým srovnáním a doporučením. Publikace bude určená především studentům bakalářské i magisterské formy studia pro přehled možností a orientaci na trhu, ale také širší odborné veřejnosti.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam