Skip to main content
Skip header

2023

Code Title Start year End year
CK04000199 Vývoj dřevo-betonového mostu se vzdálenou kontrolou 2023 2025
CZ.01.01.01/01/22_002/0000545 Stavebnicový systém nové generace pro efektivní výstavbu dřevostaveb 2023 2025

2022

Code Title Start year End year
22-13220S Vývoj iteračních algoritmů pro řešení kontaktních úloh vyskytujících se při analýze šroubových spojů ocelových konstrukcí 2022 2024
22-19812S Vliv plynného a dopravou vyvolaného znečištění na trvanlivost železobetonových konstrukcí 2022 2024
CK03000089 Výzkum informačního modelování ve veřejném prostoru se zaměřením na infrastrukturu 2022 2024

2021

Code Title Start year End year
GA21-14886S Vliv materiálových vlastností vysokopevnostních ocelí na trvanlivost inženýrských staveb a mostů 2021 2024
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024540 Využití nových technologií a postupů v ekologickém odstraňování vodorovného dopravního značení a zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty 2021 2023
GA21-08772S Vliv samovyhojovacích účinků na prodloužení životnosti konstrukcí vyrobených z vysokohodnotného betonu (InShe) 2021 2023
SS03010146 Výzkum a aplikace Water Information Management jako strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje 2021 2023
22110360 Development of regional network on autonomous systems for structural health monitoring 2021 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024526 Komplexní využití produktů fluidního spalování v zemních pracích 2021 2022

2020

Code Title Start year End year
SS01010207 Vývoj nástroje pro identifikaci hlavních rizik hospodaření s vodními zdroji v povodí Dyje a metodika jejich systémového řešení v podmínkách měnícího se klimatu 2020 2023
TK03010064 Metody ověřování bezpečnostních kritérií geologického úložiště vysoko aktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva 2020 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020178 Využití nových technologií a postupů v údržbě ostění tunelů a v recyklování kameniva pro aplikaci BPÚ 2020 2022
TITSCBU908 Výzkum vlivu postupného zatápění karvinské dílčí pánve OKR důlní vodou s vysokou salinitou na ohrožení krajiny dotčené těžbou uhlí a stabilitu HDD 2020 2022

2019

Code Title Start year End year
TK02030120 Vliv změn vlastností geosféry na vývoj transportu radionuklidů z prostoru HÚ do biosféry 2019 2022
TJ02000167 Stanovení parametrů páteřových tras pro přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů 2019 2021
TL02000071 Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru 2019 2021
TL02000173 Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy 2019 2021

2018

Code Title Start year End year
DG18P02OVV017 Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 2018 2022
GA18-07949S Pravděpodobnostní modelování trvanlivosti železobetonových konstrukcí s uvážení spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického zatížení 2018 2020

2017

Code Title Start year End year
734833 Utilization of secondary raw material in geopolymers production 2017 2022
754077 Získávání metanu pro energetické a chemické účely z uhelných dolů 2017 2020