Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prof. Ing. Pavel Marek, DrSc.

(24. 6. 1932 – 7. 11. 2016)

Po ukončení studií v letech 1950–1955 na Fakultě inženýrského stavitelství ČVUT nastoupil jako asistent na Katedru mechaniky Vysoké školy železniční. Na této katedře působil do roku 1960. Měl zde vynikající učitele a spolupracovníky, prof. J. Ducháčka, prof. V. Kolouška a prof. J. Němce. Praktické zkušenosti získával při spolupráci s Ing. Pavlíkem na projektech ocelových konstrukcí pro tehdy budovaný těžký průmysl na Ostravsku.

Po přemístění školy do Žiliny byl prof. Marek zaměstnán jako projektant v podniku Kovoprojekta Praha. Všestranná odborná činnost, podepřená znalostí jazyků vytvořila předpoklady k jeho vyslání na stavbu ocelárny ve městě Ranchi v indickém státě Bihár. V Indii působil jako projektant a poradce pro výstavbu v letech 1960–1964. Cenné praktické zkušenosti získané při výstavbě pak uplatňoval ve své další odborné činnosti.

Po návratu v dubnu 1964 působil na Katedře ocelových konstrukcí Stavební fakulty ČVUT, kde v roce 1967 za vedení svého školitele prof. Faltuse dokončil a obhájil kandidátskou disertaci věnovanou působení ocelových konstrukcí na poddolovaném území. Výsledky jeho vědecko-výzkumného působení na katedře zaujaly prof. L. S. Beedla z Bethlem University v USA, kam byl pozván k dvouletému pracovnímu pobytu. Zapojil se zde do výzkumných a publikačních aktivit v oblasti svarových pnutí, mechaniky lomu a plasticity ocelových konstrukcí.

Po návratu na ČVUT v roce 1970 pokračoval ve vědecké, výzkumné, pedagogické práci a činnosti v technické normalizaci. V roce 1973 obhájil habilitační práci a byl jmenován docentem pro obor Ocelové konstrukce. Těžištěm jeho odborné činnosti v té době byla problematika únavy a šíření únavových trhlin.

Po odchodu z ČVUT v roce 1982 prof. Marek působil jako expert ve Sportovních stavbách. I tam se však zabýval vědeckovýzkumnou činností zaměřenou na únavu ocelových konstrukcí a na rozvoj metody mezních stavů.

V letech 1989–1996 prof. Marek hostoval na několika zahraničních universitách (University of Alberta, San Jose State University, Santa Clara University v Kalifornii). Zabýval se zde obecnými otázkami spolehlivosti ocelových konstrukcí a stál u zrodu pravděpodobnostního přístupu v posuzování konstrukcí metodou SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment).

V letech 1987–1990 působil na Stavební fakultě Technické univerzity Košice a v období 1997 až 2007 na Fakultě stavební Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava. Zde se jeho odborný zájem soustředil zejména na rozvoj metody SBRA a úspěšně vedl studenty v rámci diplomových a disertačních prací.

Od roku 1996 do roku 2010 prof. Marek působil také v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, věnoval se zde rozvoji simulační techniky při navrhování ocelových konstrukcí. Své pedagogickou kariéru završil na Západočeské univerzitě v Plzni.

Doc. Ing. Václav Veselý, Ph.D.

(5. 12. 1975 – 12. 11. 2016)

Po obhajobě své diplomové práce na téma "Lomově-mechanické parametry kvazikřehkých materiálů" na Fakultě stavební VUT v Brně v roce 1999 Václav ihned započal své doktorské studium na Ústavu stavební mechaniky. Studoval ve skupině vrstevníků, z nichž většina zůstala zaměstnaná na zmíněném ústavu. Utvořili kamarádský kolektiv, se kterým Václav stále spolupracoval až na krátkou přetržku v době výkonu náhradní vojenské služby a po vážném úrazu v roce 2004. V roce 2005 obhájil dizertační práci "Parametry betonu pro popis lomového chování" a získal akademický titul doktor. O rok později zde nastoupil jako odborný asistent.

V kolektivu byl vždy mimořádně oblíbený a kromě jeho značného vlivu na formování témat v oblasti lomové mechaniky se značně podílel na utužování celého kolektivu. Spolupracoval nejenom s univerzitními a výzkumnými ústavy v Brně, ale i s řadou pracovišť v Praze a také s několika zahraničními pracovišti. Kromě pravidelné výuky vedl mladé studenty, kteří zdárně obhájili své inženýrské i doktorské tituly. Na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně se Václav v roce 2015 úspěšně habilitoval a získal zaslouženě titul docent. Václav byl v kolektivu velmi oblíbený a uznávaný, svou veselou povahou dělal čest svému jménu.

Současně se svým působením v Brně od roku 2010 pracoval také jako odborný asistent na Fakultě stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde se na Katedře stavební mechaniky věnoval zejména výuce v oblasti nelineární a lomové mechaniky. I zde se za svého relativně krátkého působení nesmazatelně zapsal do povědomí tamních spolupracovníků. Svým nenápadným, skromným a vždy optimisticky laděným vystupováním podporoval mladší kolegy v jejich odborném růstu. Těm starším dokázal být spolehlivým přítelem, který nikdy nešetřil v rozdávání dobré nálady či pomocí v řešení složitých odborných problémů. Katedra tragickým odchodem Václava ztratila vynikajícího pedagoga, na slovo vzatého odborníka, zapáleného vědce a především skvělého kamaráda.