Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/069 Výzkum vlivu vstupních parametrů na chování kulového absorbéru a analýza experimentálně získaných dat 2024 2024
SP2024/093 Pevnostní a materiálová optimalizace 3D tištěných prvků 2024 2024
SP2023/059 Experimentální analýza kulového absorbéru vibrací stavebních konstrukcí 2023 2023
SP2023/098 Analýza algoritmu pro vnitřní struktury 3D tištěných objektů 2023 2023
GA22-19812S Vliv plynného a dopravou vyvolaného znečištění na trvanlivost železobetonových konstrukcí 2022 2024
HS2282202 WITKOWITZ ENVI,Krejsa,130 2022 2022
HS2282203 WITKOWITZ ENVI,Krejsa,130 2022 2022
SP2022/43 Numerické řešení pohybových rovnic a simulace chování kulového absorbéru vibrací stavebních konstrukcí 2022 2022
SP2022/45 Inverzní a korelační analýza lomových, difuzních a mechanických parametrů nekonvenčních betonů 2022 2022
SP2022/96 Analýza chování Kompozitních 3D Vzorků Tištěných Technologií FFF/FDM při Namáhání Ohybem 2022 2022
GA21-14886S Vliv materiálových vlastností vysokopevnostních ocelí na trvanlivost inženýrských staveb a mostů 2021 2024
22110360 Development of regional network on autonomous systems for structural health monitoring 2021 2023
HS2282101 Witkowicz Envi, a.s., Kre 2021 2021
HS2282102 WITKOWITZ ENVI,Krejsa,130 2021 2021
RPP2021/6 Multimediální podklady pro nově akreditované předměty se zaměřením na modelování metodou MKP 2021 2021
SP2021/80 Experimentální ověření výpočtu Form Finding a Cutting Pattern vybrané membránové konstrukce 2021 2021
SP2021/81 Aplikace a optimalizace numerických modelů pro určení trvanlivosti betonu z recyklovaného materiálu 2021 2021
SP2021/83 Analýza chování 3D vzorků tištěných technologií FFF při namáhání ohybem 2021 2021
RPP2020/7 Tvorba studijních materiálů nově akreditovaných předmětů se zaměřením na úvod do teorie pružnosti a plasticity 2020 2020
SP2020/102 Testování textilních materiálů používaných pro membránové konstrukce 2020 2020
SP2020/120 Trvanlivost nosného lehkého betonu z recyklovaného materiálu 2020 2020
RPP2019/14 Tvorba studijních materiálů nově akreditovaných předmětů se zaměřením na stavební mechaniku 2019 2019
RPP2019/19 Modelování konstrukcí pomocí BIM 2019 2019
SP2019/126 Vliv mechanického poškození na difuzi chloridů v železobetonové konstrukci 2019 2019
GA18-07949S Pravděpodobnostní modelování trvanlivosti železobetonových konstrukcí s uvážení spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického zatížení 2018 2020
HS2091810 Okresní soud v Pardubicíc 2018 2019
SP2018/108 Výzkum iniciace a propagace koroze na ŽB konstrukcích v souvislosti s chloridy 2018 2018
SP2018/127 Experimentální testování a numerické modelování detailů tenkostěnných profilů 2018 2018
SP2018/141 Paralelní algoritmy pro analýzu desek na podloží 2018 2018
GA17-01589S Pokročilé výpočetní a pravděpodobnostní modelování ocelových konstrukcí s ohledem na únavové poškození 2017 2019
HS2281701 BLOCK,Mikolášek,1384 2017 2017
HS2281702 Hornonitranské bane Prievidza,Janas,1308 2017 2017
SP2017/144 Experimentální měření elektrochemických vlastností betonu ve spojitosti s odolností proti pronikání chloridů a numerické modelování 2017 2017
SP2017/160 Optimalizace numerického modelování procesu clinching 2017 2017
SP2017/171 Paralelizace výpočetních postupů ve stavební mechanice 2017 2017
RPP2016/21 Tvorba studijních materiálů v rámci inovace předmětů Pružnost a plasticita II a Algoritmizace inženýrských úloh I a II 2016 2018
HS2281605 EKON,Janas,1308 2016 2016
HS2281607 BLOCK,Mikolášek,1391 2016 2016
SP2016/134 Získání experimentálních podkladů pro aplikaci numerického modelu difuze chloridových iontů a jeho optimalizaci 2016 2016
SP2016/168 Inovativní spojování ocelových průřezů, experimentální ověření a aplikace 2016 2016
SP2016/93 Vyhodnocení útlumu konstrukce vertikálního HRSG kotle pomocí fyzikálního modelu 2016 2016
11440031 Integrace výzkumu v mechanice materiálů zemí Visegrádu 2015 2015
FRVS2015/36 Tvorba studijních materiálů pro modelování a analýzu stavebních konstrukcí 2015 2015
HS2281507 LINDAB BUILDINGS,Krejsa,1391 2015 2015
SP2015/131 Pravděpodobnostní posouzení ŽB mostovky vystavené působení chloridů s ohledem na rozdílné betonové směsi 2015 2015
SP2015/94 Numerické modelování ocelových nosníků s ohledem na jejich optimalizaci chování 2015 2015
FRVS2014/17 Přednáškové pobyty zahraničních odborníků pro obor Konstrukce staveb zaměřené na analýzu stavebních konstrukcí 2014 2014
FRVS2014/27 Tvorba studijních materiálů pro modelování a analýzu stavebních konstrukcí 2014 2014
HS2281402 ČEVAS group,Mikolášek,1391 2014 2014
HS2281403 Ing.J.Pospíšil,Mikolášek,1391 2014 2014
HS2281404 LINDAB S.A.,Krejsa,1303 2014 2014
HS2281405 ČEVAS group,Mikolášek,1391 2014 2014
HS2281406 VICTRANE,Mikolášek,1391 2014 2014
HS2281407 Analýza zemního výměníku vzduchu (MATEICIUC a.s.) 2014 2014
HS2281408 Analýza trvanlivosti železobetonové mostovky (Vladimír Fišer) 2014 2014
HS2281409 ArcelorMittal,Krejsa,1303 2014 2014
IRP/2014/1 Pořádání mezinárodní konference Modelování v mechanice 2014 2014 2014
SP2014/130 Stanovení logaritmického dekrementu útlumu konstruce elektrárenského kotle 2014 2014
SP2014/186 Analýza odolnosti vybraných betonových směsí vůči chloridům 2014 2014
SP2014/191 Experimentální ověření vybraných výpočetních modelů z oboru stavební dynamiky 2014 2014
ROZP2013/21 Pořádání mezinárodní konference Modelování v mechanice 2013 2013 2013
ROZP2013/26 Rozvoj moderního přístrojového vybavení pro měření experimentálního výzkumu stavebních konstrukcí 2013 2013
SP2013/93 Využití disipace při seismickém návrhu ocelové konstrukce 2013 2013
SP2013/99 Vstupní materiálové vlastnosti pro nelineární analýzu železobetonových konstrukcí 2013 2013
HS228202 Ústav geoniky AV, Janas, 2012 2012
SP2012/100 Experimentální ověřování chování staticky neurčité ocelové konstrukce za požáru 2012 2012
SP2012/135 Numerické modelování svařovaných T a K-styčníků 2012 2012
SP2012/185 Stanovení deformačních a pevnostních charakteristik konstrukcí ze slaměných balíků. 2012 2012
SP2012/186 Aplikace koncepce navrhování nosných ocelových konstrukcí zatížených účinky zemětřesení s využitím disipace energie v konstrukci 2012 2012
SP2012/94 Vliv vybraných parametrů výpočtu a počáteční podmínky plasticity u pružnoplastické analýzy železobetonového nosníku 2012 2012
SP2012/99 Teoretický výzkum statického působení vícepodlažních konstrukcí z panelů na bázi dřeva 2012 2012
SP2011/74 Numerické modelování detailů objektů energetického průmyslu 2011 2011
HS228003 SATJAM, Krejsa, 1303 2010 2010
SP/2010151 Metodika spolehlivostního návrhu konstrukcí s aplikací na rotační skořepiny 2010 2010
SP/2010156 Numerické geometricky nelineární řešení rovinných prutových konstrukcí 2010 2010
GA105/08/1562 Ocelová výztuž dlouhých důlních a podzemních děl při mimořádných zatíženích 2008 2010
HS228801 účastníci konference,Krejsa,1303 2008 2008
HS228802 SATJAM,Krejsa,1303 2008 2008
GA103/07/1276 Komplexní modelování lomu pokročilých stavebních materiálů 2007 2009
AACBU 4805 Navržení nového typu uzavíracích hrází z hlediska konstrukce a použiých materiálů, bezpečnosti pracovníků v hlubinných dolech a v podmínkách podzemního stavitelství 2006 2008
GP103/06/P389 Numerické modelování statického působení zděných a železobetonových konstrukcí 2006 2008
ROZP2006/381 Paralelní zpracování stavebně-mechanických úloh 2006 2006
HS228503 Zhodnocení únosnosti otevřené obloukové výztuže 00-0-19, 00-0-19 a výztuže 00-0-16 s protiklenbou z profilů K-24, P-28 a TH-29 2005 2005
GA103/04/1451 Rozvoj a aplikace pravděpodobnostních metod využívajících simulační techniku pro posuzování spolehlivosti a funkčnosti konstrukcí a stavebních součástí 2004 2006
GA105/04/0458 Spolehlivost ocelových výztuží dlouhých důlních děl při rázovém zatížení 2004 2006
GA103/01/1410 Aplikace nové generace pravděpodobnostních metod pro posuzování bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 2001 2003
GA105/01/0783 Spolehlivost ocelových výztuží dlouhých důlních děl 2001 2003