Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Podpora spoločných odborných vzdelávacích aktivít v príprave mladých odborníkov z oblasti cestných tunelov v cezhraničnom regióne

Akronym: TUNEDU

ITMS kód projektu: 304011AYU8

Operační program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

Kód žádosti o NFP: NFP304010AYU8

COV projektu: 168 298,29 €

NFP: 157 165,76 €

  • z toho výše NFP ze zdrojů EFRR: 143 053,54 €
  • z toho výše NFP ze státního rozpočtu:
    • Slovenské republiky 11 394,60 €
    • České republiky 2 717,61 €

Termín realizace: září 2021 – únor 2023

Cíle projektu:

Projektový záměr je koncipovaný tak, aby byly jeho výstupy plně aplikovatelné pro zvýšení úrovně a atraktivity vzdělávacího procesu budoucích generací stavebních inženýrů i po skončení realizace projektu. Tohoto cíle bude dosaženo především vytvořením silného zázemí v podobě mezinárodní skupiny odborníků tvořících moderní výukové materiály. Udržitelnost projektu je primárně zajištěna vytvořením a zpřístupněním vysoce specializovaných edukačních pomůcek v e-formě, které budou partneři používat při vzdělávání dalších ročníků svých posluchačů. Vzhledem k tomu, že budou výstupy projektu přístupné prostřednictvím webu, je vhodně zajištěné jejich dlouhodobé využití a z provozního, technického a ekonomického hlediska to tedy nebude pro partnery představovat významnější problém. Významný je však i fakt, že projekt a výsledky jeho řešení mohou na několik dekád formovat výstavbu dopravní infrastruktury nejen v pohraničí, a to prostřednictvím vzdělávání budoucích odborných kapacit působících v předmětné oblasti.

Popis projektu:

Silniční tunely jsou dnes již neoddělitelnou součástí naší silniční infrastruktury. S rozvojem a nárůstem dopravy odrážejí i technickou a ekonomickou vyspělost společnosti. Mnohé příklady z praxe nám ukázaly, že jejich návrh, výstavba, provoz a údržba vyžadují kromě velkého množství finančních prostředků i vysoce kvalifikované stavební inženýry – projektanty, zhotovitele, pracovníky dozoru a profese související s provozem a údržbou silničních tunelů. Úroveň jejich přípravy a vzdělávání, při vzrůstajícím počtu těchto náročných inženýrských staveb, je nesmírně důležitá a na dlouhé období bude určovat rozvoj a kvalitu dopravní infrastruktury v SR a ČR. Cílem předkládaného projektového záměru je vytvořit vzdělávací platformu mezi dvěma významnými technickými univerzitami v předmětném pohraničním regionu, která inovativním způsobem zatraktivní a podpoří vzdělávání studentů v oblasti výstavby a provozu silničních tunelů, a to především prostřednictvím moderního e-learningu, zajímavých exkurzí, školení a výměnných přednášek s účastí odborníků z praxe.

Partneři projektu:

Vedoucí partner: Žilinská univerzita v Žiline

Hlavní zahraniční partner: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

„Spoločne bez hraníc“

Projekt je podporovaný z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Informace o programu Interreg V-A SK-CZ: www.sk-cz.eu

Web-thumbnail.png