Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř geotechnického monitoringu a technické seismicity byla založena na Katedře geotechniky a podzemního stavitelství ihned po založení Fakulty stavební v roce 1997, od té doby je průběžně rozvíjena a inovována. Je vybavena zařízením, která umožňují provádět kontrolní sledování horninového prostředí nebo konstrukce, která je v kontaktu s horninovým prostředím.

Součástí laboratoře jsou i zařízení pro monitoring technické seismicity. V této oblasti je laboratoř zařízena veškerým potřebným hardwarovým i softwarovým vybavením potřebným pro měření, vyhodnocování a zpracovávání krátkodobých i dlouhodobých seizmických signálů v amplitudové a frekvenční oblasti.

Přístrojové vybavení této laboratoře, ve spojení s využitím Laboratoře mechaniky zemin a specializovaných geotechnických a hydrogeologických software (Plaxis 2D, Plaxis 3D, Foundation 3D, Midas GTS, FEFLOW, GEO5, UDEC, FLAC, PFC2D, GMS, AquiferTest) umožňuje komplexní řešení praktických problémů geotechniky a podzemního stavitelství (stabilitní analýzy svahů, tunelů, násypů stavebních jam,…).

V oblasti technické seismicity pak zařízení laboratoře umožňuje provádět seismický monitoring na objektech dle ČSN 73 0040 „Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva“, umožňuje stanovovat útlumové parametry podloží a seismické zatížení vlivem různých zdrojů seismického zatížení (doprava, stavební stroje, trhací práce apod.). Získané výsledky monitoringu pak umožňují kalibraci numerických modelů pro simulaci dynamické odezvy.

Nejvýznamnější referenční měření v oblasti technické seismicity:

 • seismická odezva stavebních objektů od tramvajové dopravy v centru Ostravy
 • seismická odezva haly „Ostravar aréna“ vlivem kulturní akce
 • seismická odezva PTO tunelu Klimkovice vlivem těžké nákladní dopravy
 • určení seismického zatížení na plánovaném staveništi v k.ú. Jeřmanice u Liberce
 • měření vibrací v Turnově ve stavebním objektu ÚFP AVČR, v.v.i.
 • měření vibrací na vojenském letišti v Čáslavi

 

 Součástí Laboratoře geotechnického monitoringu a technické seismicity jsou následující zařízení, která umožňují realizaci a vyhodnocení  monitorovacích měření pro vyhodnocení skutečného chování přírodních svahů, skalních stěn, geotechnických či podzemních staveb :

 

 • 3D skener LEICA RTC360 – vysokorychlostní skener s integrovaným systémem pro snímání HDR panoramatických snímků a systémem VIS pro zpracování a registraci mračen bodů v reálném čase
 • Horizontální inklinometr GEOKON– monitoring sedání v podzákladí, sedání zemních těles
 • Vertikální inklinometr GEOKON– monitoring posunů uvnitř horninového masívu kolmo na osu vrtu, monitoring smykových ploch
 • Strunové piezometry GEOKON–s kónickým hrotem i bez hrotu, monitoring pórových tlaků v horninovém prostředí
 • Ploché tlakové buňky GEOKON– monitoring napětí v horninovém prostředí nebo v betonovém ostění
 • Strunové liniové deformometry – monitoring přetvoření a odvozených napětí v konstrukcích
 • Dilatometr GEOKON – strunové zařízení pro monitoring trhlin
 • Pásmový konvergometr GEOKON – monitoring relativních posunů mezi dvěma body pevně fixovanými v horninovém masivu
 • Automatická nivelační stanice LEICA - monitoring pohybu geodetických bodů, monitoring konvergencí
 • Náklonoměr GEOKON – monitoring náklonů horninových bloků i konstrukce
 • Hydrostatická nivelace – monitoring sedání horninového prostředí, zemních a základových konstrukcí
 • ARES II – elektrická resistivitní (odporová) tomografie, průzkum horninového prostředí
 • tři seismické stanice Gaia
 • tři externí třísložkové rychlostní snímače ViGeo2
 • dvě seismické stanice BRS32 s interními rychlostními snímači SM6-3D
 • vyhodnocovací software SWIProject a BRSmon

 

Kontaktní osoba: Ing. Martin Stolárik, Ph.D., (), tel: +420 773 002 299