Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

PODPORA EDUKAČNÝCH AKTIVÍT PRE VÝCHOVU MLADÝCH ODBORNÍKOV V OBLASTI MOSTNÉHO STAVITEĽSTVA V CEZHRANIČNOM REGIÓNE

 

Akronym: EDUMOS

ITMS kód projektu: 304011U647

 Webová stránka projektu: www.edumos.eu

Operační program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020

Projekt podpořený v rámci výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Termín realizace projektu: duben 2020 – září 2021

Partneři projektu:

  • Vedoucí partner: Žilinská univerzita v Žiline
  • Hlavní přeshraniční partner: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

Celkové oprávněné výdaje projektu: 232 830,23 EUR

 Hlavní kontaktní osoba: Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.

 

Popis projektu:

 Mosty představují nejvýznamnější prvek inženýrského stavitelství a zároveň reflektují technickou vyspělost a ekonomickou úroveň společnosti. Jejich návrh, výstavba a správa vyžaduje kromě množství finančních prostředků i vysoce kvalifikované stavební inženýry - mostaře. Úroveň jejich přípravy a vzdělávání bude na dlouhá léta určovat rozvoj a kvalitu dopravní infrastruktury v ČR a SR. Předkládaný projektový záměr si tedy dává za cíl vytvořit vzdělávací platformu mezi dvojicí nejvýznamnějších univerzit v pohraničním regionu, která inovativním způsobem zatraktivní a podpoří vzdělávání studentů v oblasti mostního stavitelství, a to především prostřednictvím moderního e-learningu, zajímavých exkurzí a výměnných přednášek, které předpokládají i zapojení odborníků z praxe.

 

Cíle projektu:

Projektový záměr je koncipován tak, aby plně sledoval investiční prioritu a cíl výzvy, kterým je příprava a provádění společných vzdělávacích programů za účelem zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce. Cílovou skupinu zde tvoří především studenti vysokoškolských studijních programů zaměřených na mostní stavitelství a stavební konstrukce. Cíle projektu mají za úkol významně ovlivnit výchovu mladých odborníků v mostním stavitelství prostřednictvím moderních vyučovacích nástrojů (e-learning) a realizací společných vzdělávacích exkurzí ve spolupráci se společnostmi působícími ve stavební praxi. Studenti na obou stranách hranice tak komfortním způsobem dostanou k dispozici edukační prostředky (prezentace, studijní materiály, vzorové technické listy ...) pečlivě vypracované partnery s předáváním jejich zkušeností, čímž bude docíleno vzájemného obohacování výukového procesu na obou stranách hranic. Prostřednictvím výměnných přednášek expertů z obou zapojených institucí a dalších odborníků z praxe se bude zvyšovat úroveň teoretického i praktického vzdělání a jeho formování na základě aktuálních potřeb trhu práce. Společné exkurze studentů z obou našich zemí dávají předpoklad pro vytvoření vzájemných vazeb a v neposlední řadě formují jejich povědomí o důležitosti mezi-regionální spolupráce.

„Společně bez hranic“

Projekt je podporován z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.

 

Informace o programe Interreg V-A SK-CZ: www.sk-cz.eu

Edumos-4.png