Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

HODNOTENIE DOPADU ENVIRONMENTÁLNEHO ZAŤAŽENIA NA STAV MOSTNÝCH OBJEKTOV CEZHRANIČNEJ DOPRAVNEJ SIETE

Akronym: ENVIMOS

ITMS kód projektu: 304011Y277

Operační program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020

Termín realizace projektu: leden 2021–prosinec 2022

Celkové oprávněné výdaje projektu: 533 409,14 EUR

Hlavní kontaktní osoba: Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.

Partneři projektu:

  • Vedoucí partner: Žilinská univerzita v Žiline
  • Hlavní přeshraniční partner: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Popis projektu:

Stávající mostní objekty přestavují stavby, které odrážejí nejen úroveň společnosti, ve které vznikly, ale i kulturní a ekonomickou sílu současných generací, a zároveň odráží péči o tato zděděná inženýrská díla. Profesionálové, který pracují s mosty, musí být proto důslední ve všech činnostech souvisejících s návrhem, realizací a správou mostů od prvotního záměru až po ukončení jejich životnosti. Navzdory snahám během projektování a výstavby mostních objektů se v průběhu jejich využívání objevují rozmanitá poškození a poruchy. Zpočátku malé vady se postupně mění v poruchy výrazně ovlivňujících kapacitu a v horším případě i bezpečnost dopravy. Hlavními činiteli ovlivňujícími stav mostů jsou kromě přirozených změn materiálu, jeho skrytých strukturálních chyb a narůstajících dopravních intenzit zejména degradační procesy probíhající v konstrukčních prvcích, které jsou způsobeny ekologickým zatížením od okolního prostředí. Vyvstává zde v tomto ohledu reálná potřeba, aby bylo této problematice věnováno více pozornosti, protože kromě pohodlí a bezpečnosti cestujících a zboží významně ovlivňuje celou řadu procesů spojených s činnostmi malých a středních podniků (MSP), které se zabývají rozmanitými, a přitom mimořádně odpovědnými činnostmi v mostním stavitelství. Tento projekt se orientuje na degradaci a poruchy objektů dopravní infrastruktury, které jsou způsobeny ekologickým zatížením charakteristickým pro společný přeshraniční region. Jeho záměrem je cílené zmapování nejdůležitějších degradačních procesů a jimi způsobených poruch, od jejich příčin, přes diagnostiku, vliv na aktuální zatížitelnost mostů a její vývoj, až po předpokládané následky do budoucna a možnosti vhodné rekonstrukce nebo ochrany, resp. doporučení pro samotný návrh nových mostních konstrukcí. Výstupy budou přetavené do metodiky, která bude využitelná v činnosti MSP v této oblasti stavebnictví.

Cíle projektu:

Cílem projektu je inovativním způsobem podpořit aktivity MSP působící v dotčené oblasti prostřednictvím aplikovaného výzkumu orientovaného na praktické analýzy degradačních procesů v mostech, jejich predikci, závažnost a především implementaci prostřednictvím informativní metodiky do tvůrčích procesů těchto MSP s vysokou přidanou hodnotou. Následně bude vytvořen mechanismus pro vzájemně sdílení a výměnu informací a výstupů projektu, jednak mezi partnery projektu, jakož i dalšími MSP, což podpoří a udrží jejich vzájemnou spolupráci. Nedílnou součástí projektu bude vytvoření společné specializované přeshraniční skupiny odborníků, složené ze zástupců výzkumných organizací a MSP pracujících v oblasti mostního stavitelství. Tuto skupinu doplní i zástupci správců těchto nejvýznamnějších objektů dopravní infrastruktury.

„Společně bez hranic“

Projekt je podporován z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.

 

Informace o programu Interreg V-A SK-CZ: www.sk-cz.eu

Edumos-4.png