Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Pravděpodobnostní modelování trvanlivosti železobetonových konstrukcí s uvážení spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického zatížení
Kód
GA18-07949S
Řešitel
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Navrhovaný projekt je zaměřen na vývoj a zdokonalení metodologie pro posouzení trvanlivosti železobetonových konstrukcí tak, aby bylo možno ji efektivně využívat. V popředí zájmu je vliv spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického poškození na riziko koroze ocelové výztuže. Vliv výše uvedených jevů bude zkoumán s ohledem na konstrukce v mírném podnebném pásu, kde jsou dopravní stavby vystaveny působení chloridů např. z rozmrazujících prostředků a karbonataci betonu, která současně probíhá díky přítomnosti oxidu uhličitého v ovzduší. Laboratorní experimenty jsou zaměřeny na iniciaci koroze výztuže a vliv chloridů s ohledem na karbonataci. Experimenty prováděné in-situ budou zahrnovat stanovování míry depozice a penetrace chloridů. Zpracována a využita bude také rozsáhlá databáze chloridových profilů měřených na exponovaných mostech různého stáří. Taková kombinace výsledků experimentů umožní úpravu a zefektivnění výpočetních modelů a metodologie pro plně pravděpodobnostní odhad životnosti ať již stávajících nebo nově plánovaných konstrukcí.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam