Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
734833 Utilization of secondary raw material in geopolymers production 2017 2022
754077 Získávání metanu pro energetické a chemické účely z uhelných dolů 2017 2020

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
22-13220S Vývoj iteračních algoritmů pro řešení kontaktních úloh vyskytujících se při analýze šroubových spojů ocelových konstrukcí 2022 2024
22-19812S Vliv plynného a dopravou vyvolaného znečištění na trvanlivost železobetonových konstrukcí 2022 2024
GA21-14886S Vliv materiálových vlastností vysokopevnostních ocelí na trvanlivost inženýrských staveb a mostů 2021 2024
GA21-08772S Vliv samovyhojovacích účinků na prodloužení životnosti konstrukcí vyrobených z vysokohodnotného betonu (InShe) 2021 2023
GA18-07949S Pravděpodobnostní modelování trvanlivosti železobetonových konstrukcí s uvážení spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického zatížení 2018 2020

Ministerstvo kultury

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
DG18P02OVV017 Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy 2018 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024540 Využití nových technologií a postupů v ekologickém odstraňování vodorovného dopravního značení a zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024526 Komplexní využití produktů fluidního spalování v zemních pracích 2021 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020178 Využití nových technologií a postupů v údržbě ostění tunelů a v recyklování kameniva pro aplikaci BPÚ 2020 2022

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CK04000199 Vývoj dřevo-betonového mostu se vzdálenou kontrolou 2023 2025
CK03000089 Výzkum informačního modelování ve veřejném prostoru se zaměřením na infrastrukturu 2022 2024
SS03010146 Výzkum a aplikace Water Information Management jako strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje 2021 2023
SS01010207 Vývoj nástroje pro identifikaci hlavních rizik hospodaření s vodními zdroji v povodí Dyje a metodika jejich systémového řešení v podmínkách měnícího se klimatu 2020 2023
TK03010064 Metody ověřování bezpečnostních kritérií geologického úložiště vysoko aktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva 2020 2023
TITSCBU908 Výzkum vlivu postupného zatápění karvinské dílčí pánve OKR důlní vodou s vysokou salinitou na ohrožení krajiny dotčené těžbou uhlí a stabilitu HDD 2020 2022
TK02030120 Vliv změn vlastností geosféry na vývoj transportu radionuklidů z prostoru HÚ do biosféry 2019 2022
TJ02000167 Stanovení parametrů páteřových tras pro přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů 2019 2021
TL02000071 Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru 2019 2021
TL02000173 Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy 2019 2021

Visegradský fond

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
22110360 Development of regional network on autonomous systems for structural health monitoring 2021 2022