Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Celofakultní laboratoř stavebních hmot je pracoviště pro výuku předmětů

 • stavební hmoty
 • technologie betonu a maltovin
 • technická měření a diagnostika
 • technologie sanací
 • technologie stavebních dílců
 • využití stavebních surovin
 • dopravní stavitelství

Laboratoř dále slouží studentům bakalářského, a magisterského a doktorské studia pro zpracování bakalářských prací, diplomových prací a disertačních prací.

Laboratoř je vybavena moderním zařízení pro zkoušení stavebních hmot

 • kameniva
 • cementů a malt
 • betonů
 • asfaltů
 • dřeva a dřevařských výrobků
 • keramických výrobků
 • kovů
 • popílků a cemento-popílkových směsí

Vědecko-výzkumná činnost laboratoře je zaměřena na spolupráci s řešiteli grantových projektů GAČR a projektů dalších institucí (ČBÚ, MPO). Pracovníci laboratoře mimo výuku studentů zpracovávají posudky, články a laboratorní zprávy v rámci výzkumných úkolů, a z hospodářské činnosti.

Laboratoř nabízí služby

 • zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností stavebních hmot (kameniva, cementů, betonů, keramických materiálů, asfaltů, dřeva a kovů) tj. - pevnosti v tlaku, tahu, modulu pružnosti a přetvárnosti
 • zkoušení stavebních prvků z betonu, dřeva a keramiky
 • zkoušení odolnosti a vodotěsnosti betonů a vláknobetonů
 • návrhy betoných a vláknobetonových směsí vč. průkazních a kontrolních zkoušek
 • diagnostické metody hodnocení staveb a stavebních materiálů in situ vč. odběru jader vzorků nedestruktivními a destruktivními metodami
 • vývoj nových stavebních hmot

V rámci řešení vědeckých úkolů laboratoř spolupracovala na projektech

 • GAČR č. 103/03/0221
 • ČBÚ č.36-05
 • ČBÚ - VVUÚ č. 48-06

Technické vybavení

 • soustava lisů 2, 5, 10, 40 N - 10 kN s výstupy přes PC dále 300, 400 a 4000 kN s výstupy přes PC
 • zmrazovací boxy
 • průsaková stolice
 • míchačky betonů
 • mísidla
 • zkušební zařízení pro asfalty
 • zkušební stend s rozpětím 3,5 m
 • vysokopecní komora 1200°C
 • Charpyho kladivo
 • sušárna dřeva
 • otlukový buben Los-Angeles
 • přístroje pro nedestruktivní zkoušení
 • zařízení pro odtokové zkoušky
 • zařízení pro zkoušení malt a betonů