Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aspekty testování a mechanické vlastnosti drátkobetonu
(Aspects of Testing and Mechanical Properties of Fiber Concrete)
Radoslav Gandel Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D. Bakalářská
Diagnostika a hodnocení stávajícího stavu objektu sýpky ve Velké Bystřici u Olomouce
(Diagnosis and Evaluation of the Current State of the Granary Building in Velká Bystřice near Olomouc)
Kristýna Buťáková doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D. Bakalářská
Historické metody ochrany dřeva ve stavebních konstrukcích
(Historical Methods of Wooden Protection in Building Structures)
Adéla Valentová Ing. Tereza Majstríková, Ph.D. Bakalářská
Mechanické vlastnosti betonu a experimentální zkoušky železobetonových nosníků
(Mechanical Properties of Concrete and Experimental Tests of Reinforced Concrete Beams)
Jan Jeřábek Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D. Bakalářská
Ověřování vlastností překližovaných desek pro aplikaci v detailech plochých střech
(Verification of Plywood Board Properties for Application in Details of Flat Roof)
Petra Koudelková Ing. Tereza Majstríková, Ph.D. Bakalářská
Smíšené zděné konstrukce z cihel a kamene
(Combined Masonry Structures from Bricks and Stone)
Kateřina Matýsková Ing. Tereza Majstríková, Ph.D. Bakalářská
Využití povlakových polymerních materiálů při výstavbě a sanaci povrchů průmyslových podlah
(Use of polymer coating materials in the construction and renovation of industrial floor surfaces)
Michal Brada Ing. Filip Khestl, Ph.D. Bakalářská

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Mechanické vlastnosti drátkobetonu pro konstrukční návrh
(Mechanical properties of fiber reinforced concrete for structural design)
Bc. Miroslav Raček Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D. Bakalářská
Možnosti přípravy luminiscenčních hmot
(Possibilities of preparation of luminescent materials)
Bc. Patrik Chupáč Ing. Jana Boháčová, Ph.D. Bakalářská
Popílky z biomasy
(Wastes from biomass combustion)
Bc. Tomáš Katrák Ing. Filip Khestl, Ph.D. Bakalářská
Pórovité kamenivo na bázi odpadu ze spalování biomasy
(Properties of porous aggregates from biomass slag)
Bc. Martin Blahút Ing. Filip Khestl, Ph.D. Bakalářská
Vlákna do betonu na bázi odpadního uhlíkového kompozitu
(Concrete reinforcing fibers made from carbon fiber composite waste)
Bc. Jakub Moravec Ing. David Bujdoš Bakalářská

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Stavebně technicky průzkum zemědělského objektu
(Technical building investigation of agricultural building)
Bc. Andrzej Rygiel Ing. Tereza Majstríková, Ph.D. Bakalářská
Vlastnosti betonů a malt s ternárními pojivy
(Properties of concretes and mortars with ternary binders)
Ing. Miroslav Vašina Ing. Markéta Bambuchová Bakalářská

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Diagnostika ložiskových konstrukcí betonových mostů
(Diagnosis of bearing structures of concrete bridges)
Tomáš Jelínek Ing. Pavel Mec Bakalářská
Ověření vlivu agresivního prostředí na vláknobetony
(Influence of agressive environment on fiberconcretes verification)
Ing. Bohdan Sousedík Ing. Jiří Šafrata, Ph.D. Bakalářská
Stavebně technický průzkum dřevěných konstrukcí se zaměřením na vlhkost
(Technical building survey of timber structures focusing on the moisture)
Bc. Eliška Sviderová Ing. Tereza Majstríková, Ph.D. Bakalářská
Vlastnosti a použití vybraného sortimentu románských cementů
(Properties and Applications of Selected Range of Roman Cements )
Bc. Vojtěch Odstrčil doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D. Bakalářská

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Chování dřevěných překližek v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu
(The properties of plywood according to temperature and humidity)
Bc. Tomáš Kalus doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D. Bakalářská
Možnosti náhrady portlandských cementů, cementy směsnými pro betony používané při dálničních stavbách
(Possible substitutes Portland cement, mixed cement for concrete used in highway construction)
Bc. Lucie Siwá Ing. Jiří Šafrata, Ph.D. Bakalářská
Ověření základních fyzikálně-mechanických vlastností alkalicky aktivovaných systémů v závislosti na použitém typu sodného vodního skla jako aktivátoru
(Verification of basic physical-mechanical properties of the alkali-activated systems depending on the type of sodium water glass as an activator)
Bc. Eva Hašlerová Ing. Jana Boháčová, Ph.D. Bakalářská
Porovnání mechanickofyzikálních vlastností velkoformátových desek na bázi cementu
(Comparison of the mechanical and physical properties of large-size cement bonded boards)
Bc. Karolína Pelantová Ing. Jan Hurta Bakalářská
Porovnání vybraných metod pro stanovení pucolánové aktivity
(Comparison of selected methods for the determination of pozzolanic activity)
Bc. Lucia Krajčová Ing. Pavel Mec Bakalářská
Soudržnost alkalicky aktivované vysokopecní strusky s vybranými typy hornin
(Coherence of alkali activated blast furnace slag with selected types of rocks)
Ing. Michal Hrbek Ing. Pavel Mec Bakalářská
Specifika a metody stavebně technických průzkumů historických zděných staveb
(Specifics and methods in technical - building surveys of historic masonry buildings)
Bc. Karla Heczková Ing. Tereza Majstríková, Ph.D. Bakalářská
Stanovení vlivu použitého typu vláken na základní fyzikálně-mechanické vlastnosti alkalicky aktivovaných systémů
(Determination of the effect of selected fiber type on the basic physical-mechanical properties of the alkali-activated systems)
Ing. Lukáš Procházka Ing. Jana Boháčová, Ph.D. Bakalářská
Stanovení základních fyzikálně-mechanických vlastností struskového kameniva
(Verification of the basic physical-mechanical properties of slag aggregate)
Ing. Michal Pešata Ing. Jana Boháčová, Ph.D. Bakalářská
Stavebně-technický průzkum historického objektu v obci Roudno
(Building-technical survey of the historic building in Roudno)
Bc. Miroslava Škopcová Ing. Petr Rezek Bakalářská
Vliv křemičitanu sodného na vybrané fyzikálně mechanické vlastnosti rostlého dřeva
(Influence of sodium silicate on selected physico-mechanical properties of solid wood)
Bc. Miroslav Havelka Ing. Tereza Majstríková, Ph.D. Bakalářská
Vliv teploty vzduchu na vybrané mechanické vlastnosti dřeva
(Influence of temperature on selected mechanical properties of wood)
Bc. Klára Otrubová doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D. Bakalářská
Výroba umělého kamene pro dekorativní účely
(Preparation of artificial stone used for decorative purposes)
Bc. Alena Pobežalová Ing. Pavel Mec Bakalářská
Využití přístrojových diagnostických metod při stavebně – technickém průzkumu historických dřevěných konstrukcí
(Utilization of instrumental diagnostic methods in technical - building - survey of historical timber structures)
Bc. Lukáš Fritscher Ing. Tereza Majstríková, Ph.D. Bakalářská

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Stavebně-technický průzkum zděných staveb
(Technical-building survey of brick buildings)
Bc. Hana Šlimarová Ing. Jana Boháčová, Ph.D. Bakalářská
Technické konopí ve stavebnictví
(Hemp in the building industry)
Ing. Markéta Bambuchová Ing. Filip Khestl, Ph.D. Bakalářská
Vady a poruchy ocelových střešních krytin
(Defects and failures of steel roofing)
Denisa Londinová Ing. Libor Žídek Bakalářská
Vlastnosti alkalicky aktivovaných systémů
(Properties of alkali-activated systems)
Martin Chládek, DiS. Ing. Jana Boháčová, Ph.D. Bakalářská
Vlastnosti kompozitních materiálů na bázi dřeva
(Properties of composite materials based on wood)
Barbora Šlesaríková doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D. Bakalářská
Výzkum a vývoj vysokopevnostních alkalicky aktivovaných systémů
(Research and development of high-strength alkali-activated systems)
Bc. Lukáš Janalík Ing. Jana Boháčová, Ph.D. Bakalářská

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Hygroskopicita hliněných malt a její vliv na pevnostní charakteristiky
(Hygroscopicity of clay mortars and its influence on the strength characteristics)
Bc. Jakub Hapl Ing. Tereza Majstríková, Ph.D. Bakalářská
Ověření účinnosti různých metod zapravování betonu po jádrových vývrtech
(Testing various methods of filling core holes in concrete)
Bc. Jozef Knapec Ing. David Bujdoš Bakalářská
Ověření vlastností alkalicky aktivovaných systémů v závislosti na zvoleném typu plniva
(Properties of alkali-activated systems according to the type of filler)
Bc. Petr Závrský Ing. Jana Boháčová, Ph.D. Bakalářská
Ověření vlastností betonových směsí ve vysokých teplotách pomocí optovláknových DTS systémů
(Verifying properties of concrete mixtures at high temperatures using fiber optic DTS systems)
Bc. Erik Janáčik Ing. Jan Hurta Bakalářská
Stanovení optimálního dávkování ztekucujících přísad pro ekonomickou výrobu transportbetonu
(Determination of the optimal dosage fluidising ingredients for the economic production of concrete)
Bc. Michal Kudela Ing. Jiří Šafrata, Ph.D. Bakalářská
Stanovení rozsahu stavebně technických průzkumů železobetonových konstrukcí v kontaktu s agresívní vodou
(Determination of building technical investigation range of reinforced concrete constructions in contact with aggressive water)
Bc. Iva Hašlerová Ing. Libor Žídek Bakalářská
Úprava zemin vápnem a hydraulickými silničními pojivy
(Soil treatment by lime and hydraulic road binders)
Bc. Vít Horáček doc. RNDr. František Kresta, Ph.D. Bakalářská
Vliv aktivátoru na základní vlastnosti alkalicky aktivovaných systémů
(The influence of activator on the basic properties of alkali-activated systems)
Ing. Josef Koňařík Ing. Jana Boháčová, Ph.D. Bakalářská
Vliv pórovitosti a nasycení vodou na mechanické vlastnosti betonu
(Influence of porosity and water saturation to mechanical properties of concrete)
Bc. Lukáš Lajčík Ing. Pavel Mec Bakalářská
Vliv prostředí na kvalitu sanačních malt pro opravu betonových konstrukcí
(The influence of environment on quality of repair mortars for rehabilitation of concrete structures)
Bc. Josef Hennig Ing. Libor Žídek Bakalářská
Vliv vlhkosti na fyzikálně mechanické vlastnosti historických zdících materiálů
(The influence of moisture on physical and mechanical properties of historical brick materials)
Bc. Lukáš Buďo Ing. Libor Žídek Bakalářská
Využití lepeného spoje pro upevnění dřevěných náhrad při sanaci dřevěných konstrukcí
(The use of bonded joint for attachment of wooden refunds for rehabilitation of timber structures)
Ing. Ondřej Nečas Ing. Tereza Majstríková, Ph.D. Bakalářská
Zkušenosti s používáním střešní fólie na bázi EPDM v České republice a vyhodnocení zkoušek dlouhodobých vlastnostíí
(Experience with roof membrane EPDM in Czech republic and evaluation of long term properties)
Bc. Michaela Džopková doc. RNDr. František Kresta, Ph.D. Bakalářská

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Posouzení stability vlastnosti cementů
(The stability properties of cement)
Ing. Michal Kropáček Ing. Jiří Šafrata, Ph.D. Bakalářská
Vliv vlhkosti na stavební materiály a konstrukce
(Effect of moisture on building materials and structures)
Bc. Miroslava Válková doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D. Bakalářská

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Omítky v historických stavbách
(The plasters in historic buildings)
Ing. Petr Rezek doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D. Bakalářská
Průzkum, diagnostika a sanace historických konstrukcí
(Examination, diagnostic and rehabilitation of historic structures)
Bc. Šárka Krejčí doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D. Bakalářská
Stabilizace objemových změn dřeva
(Stabilization of volume changes of wood)
Bc. Branislav Dlesk doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D. Bakalářská
Vliv vysokopecní granulované strusky na vývoj vlastností cementového betonu
(Influence of the content of granulated blast furnace slag on the progress of concrete properties)
Ing. Barbora Šerá Ing. Martin Vavro, Ph.D. Bakalářská

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Diagnostika betonových konstrukcí
(Diagnostics of concrete constructions)
Ing. Petr Mynarčík, Ph.D. Ing. Libor Žídek Bakalářská
Diagnostika zděných konstrukcí
(Diagnostics of masonry structures)
Bc. Petr Fojtík Ing. Jan Hurta Bakalářská
Možnosti využití průmyslového odpadu v injektážních maltách
(Possibilities of utilization of industrial waste in a injection grout)
Ing. Radek Papesch Ing. Zita Lebedová Bakalářská
Porovnání způsobů měření parametrů provzdušnění v provzdušněných betonech.
(The comparison of methods of air-content measurements in aerated concrete)
Bc. Zdeněk Kuliš Ing. Jiří Šafrata, Ph.D. Bakalářská
Stavebně technický průzkum historických zděných budov
(Technical - Building survey of historical brick buildings)
Ing. Tomáš Höchsmann doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc. Bakalářská
Trvanlivost povrchových vrstev konstrukčních materiálů
(Durability of surface sections on constructions materials)
Bc. Jaroslav Nováček doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc. Bakalářská
Vliv konzistenčních vlastností metakaolínů na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu
(The influence of rheological properties of metakaolins on the parameters of fresh and hardened concrete)
Bc. Lukáš Radkovič Ing. Martin Vavro, Ph.D. Bakalářská
Vliv složení betonu na jeho přetvárné vlastnosti
(Influence of concrete composition on its deformational qualities)
Bc. Pavlína Stuchlíková Ing. Jiří Šafrata, Ph.D. Bakalářská
Zvyšování modulu pružnosti betonu s použitím mdroby jako hrubého drceného kameniva
(Increasing of concrete elastic modulus using moravian greywacke as coarse grinded aggregate)
Bc. Denisa Gracová Ing. Jiří Šafrata, Ph.D. Bakalářská

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Diagnostika dřevěných konstrukcí
(Diagnostics of Timber Structures)
Ing. Leona Slívová Ing. Libor Žídek Bakalářská
Stavebně technický průzkum historických zděných budov
(Technical - Building Survey of Historical Brick Buildings)
Ing. Tereza Majstríková, Ph.D. doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc. Bakalářská
Studium vlastností cementových malt s přídavkem metakaolínu, vyrobeného z alternativních surovin
(Study of Properties of Cement Mortars with Addtion of Metakaolin made from Alternative Raw Materials)
Ing. Pavel Mec Ing. Martin Vavro, Ph.D. Bakalářská

2007/2008

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Diagnostika stavebních konstrukcí - popis a užití metod
(Diagnostics of building structures - description and use of methods)
Bc. Jan Krzák Bakalářská
Materiály pro dřevobetonové konstrukce
(Materials for timber-concrete structures)
Ing. Helena Lederová Bakalářská
Ochrana výztuže betonových konstrukcí proti korozi
(Anti-corrosion protection of concrete structure reinforcement)
Bc. Martina Indráková Bakalářská
Porovnání popílků z různých zdrojů (i fluidních) se zaměřením na vodotěsnost betonů
(Comparison of ashes from different resources (also fluid ones) with focus on concrete waterproofing)
Bc. Martin Dvořák Bakalářská
Studium vlivu různých typů plniv na vlastnosti geopolymerních systémů na bázi alkalicky aktivovaných vysokopecních strusek
(Study of influence of various types of aggregate on properties of geopolymerous systems based on blast furnace slag)
Ing. Jana Boháčová, Ph.D. Bakalářská
Vývoj a použití maltové směsi Unimalt s příměsí metakaolínu a vermikulitu
(Development and use of mortar mixture Unimalt with admixture of metakaolin and vermiculite)
Ing. Romana Mazáčová Bakalářská
Výzkum účinnosti různých typů plastifikátorů na vlastnosti alkalicky aktivovaných anorganických polymerů
(Research of impact of various types of plasticizers on properties of alkali-activated inorganic polymers)
Ing. David Bujdoš Bakalářská

2006/2007

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Druhy malt, výroba a využití ve stavebnictví - rešerže
(Types of mortar, production and utilization in construction)
Bc. Pavel Vonc Bakalářská
Kámen v pražských stavbách
(Stone in Building and Architecture in Prague)
Ing. Tomáš Berit Bakalářská
Nedestruktivní metody zkoušení vlastnosti betonu zhodnocení metod ve vztahu k destruktivním zkouškám
(Non-destructive methods of testing concrete properties - evaluation of methods in relation to destructive testing)
Bc. Michal Tůma Bakalářská
Odolnosti betonu vůči průsaku vody a ropných látek
(Concrete resistance to water and oil substances penetration - background research)
Bc. Jiří Skřídlo Bakalářská
Popílky použité při výrobě betonu a jejich vliv na vlastnosti betonu - rešerže
(Fly ashes used for concrete production and their effect on concrete properties - background research)
Ing. David Doležel Bakalářská
Přehled produkovaného přírodního kameniva na Severní Moravě a ve Slezsku
(Review of Natural Aggregate Produced in Northern Moravian Region)
Bc. Radek Vítek Bakalářská
Přehled rozptýlené mikrovýztuže a její vliv na fyzikálně- mechanické vlastnosti stavebních materiálů- rešerže
(Review of dispersed micro-reinforcement and its effect on physical-mechanical properties of building materials)
Bc. Pavel Sláma Bakalářská
Úpravy povrchu betonu z hlediska estetiky a trvanlivosti - rešerže
(Adjustments of concrete surface from aspects of aesthetics and durability)
Bc. Lenka Kašpárková Bakalářská
Vliv vlhkosti na objemové změny pórobetonů
(Effect of moisture on strength and frost resistance of cellular concrete)
Bc. Lucie Pacáková Bakalářská
Vliv vlhkosti na pevnost a mrazuvzdornost pórobetonů
(Influence of moisture on volume changes of cellular concrete)
Bc. Filip Gregovský Bakalářská
Využití mikrovýztuže v betonových podlahách z hlediska ovlivnění jajich fyzikálních vlastností
(Utilization of micro-reinforcement in concrete floors from the aspect of physical properties impact - background research)
Bc. Lenka Henešová Bakalářská
Využití přístrojové techniky pro diagnostické metody zkoušení stavebních materiálů
(Use of technology devices for diagnostic methods of testing of building materials - background research)
Ing. Otakar Cigler Bakalářská
Využití stavebního odpadu při výrobě betonu
(Utilization of building waste from concrete production)
Bc. Věra Čandová Bakalářská
Zkušební metody zjišťování vlastností drobných betonových výrobků (dlažby, tvarovky, atd.)
(Experimental methods of testing properties of small concrete products (paving, blocks etc.) - background research)
Bc. Zuzana Židková Bakalářská