Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Navazující magisterské programy

Architektura a stavitelství

Dvouleté magisterské studium oboru Architektura a stavitelství navazuje na čtyřleté bakalářské studium studijního programu Architektura a stavitelství ve studijním oboru téhož názvu. Důraz v magisterském studiu je kladen na architektonickou tvorbu a na stavební disciplíny, které jsou nedílnou součástí každého stavebního díla. Dvouletý studijní program obsahuje předměty z oblasti architektury a urbanismu s hlavním důrazem na ateliérovou tvorbu. Součástí studia je i tvorba interiérů.

Stavební inženýrství - BIM inženýring

Stavební inženýrství - BIM inženýring

Dvoulety magisterský program klade důraz na koordinaci procesů výstavby v informačním prostředí BIM v rámci digitalizace stavebnictví.
V přijímacím řízení na navazující studijní program se koná písemná zkouška, která je prominuta uchazeči, který na FAST VŠB-TUO absolvoval bakalářský studijní program v příbuzné specializaci s VSP ≥ 77,00 bodů. Pořadí uchazečů je dáno výší VSP nebo dosaženého bodového hodnocení v přijímací zkoušce.
Navazující magisterský program Stavební inženýrství - BIM...

Okružní křiž. - V.Británie

Stavební inženýrství - Dopravní stavby

V rámci navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství - Dopravní stavby jsou studenti připravováni pro uplatnění v oblasti dopravního stavitelství v širokém spektru činností při projektování, výstavbě, údržbě i správě dopravních staveb a objektů (silnice, dálnice, mosty, městské komunikace, křižovatky, železniční tratě, stanice a vlečky, stavby pro hromadnou dopravu, aj.). Dále pak v oblasti dopravního inženýrství se zaměřuje příprava studentů na stavební bezpečnostní...

Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství

Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství

Proč studovat právě tento studijní program/obor?
–perspektivní multidisciplinární studijní program/obor, zaměřený především na:
•zakládání staveb
•stabilitu a sanaci svahů, násypů dopravních komunikací, sypaných hrází
•tunely a další typy podzemních staveb
•hodnocení transportních procesů v horninovém prostředí, včetně tepelných procesů spojených s geotermálními tepelnými výměníky
•technickou seismicitu
•technické odstřely a jejich účinky
–jediný samostatný studijní program/obor v...

Numerické modelování

Stavební inženýrství - Konstrukce staveb

Studijní program Stavební inženýrství - Konstrukce staveb je připraven jako magisterský 1,5 roční program. Je zaměřen na projektování a realizaci náročných konstrukcí pozemních, průmyslových, inženýrských a dopravních staveb. Prohloubena je výuka teoretických disciplin z oblasti pevnosti a pružnosti, metody konečných prvků a stavební dynamiky. Tyto poznatky jsou aplikovány v konstrukčních předmětech v oblasti navrhování, posuzování a provádění železobetonových, zděných, ocelových a dřevěných...

Miniatura MSI

Stavební inženýrství - Městské inženýrství

Spousta uchazečů o vysokoškolské studium si možná pod stavební fakultou představí ryze technické obory a studia spojená s matematikou a fyzikou. Málokterý uchazeč však slyšel o oboru Městské inženýrství, které v sobě ukrývá problematiku rozhodování o umisťování staveb a řešení zásobování území vodou, elektřinou, plynem, odkanalizování, apod. Pro řešení těchto problémů je nutné znát různé technické i netechnické možnosti v území, skladbu a potřeby obyvatelstva i legislativu. Studijní program se...

Stavba

Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství

Magisterský studijní program Stavební inženýrství – Pozemní a průmyslové stavitelství trvá v délce 1,5 roku. Je zaměřen na projektování a provádění objektů pozemního stavitelství (stavby obytné, občanského vybavení, průmyslové a zemědělské). Absolvent získá uplatnění jak v projekčních organizacích, tak také při realizaci staveb. Po získání požadované praxe může získat autorizaci podle zákona 360/1992 Sb. v oboru Pozemní stavby.

Stavební inženýrství - Prostředí staveb

Stavební inženýrství - Prostředí staveb

V rámci navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – Prostředí staveb jsou studenti připravováni pro uplatnění v oblastech projektování a realizace technických zařízení budov (zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, chlazení), návrhu energeticky úsporných a inteligentních budov, návrhu a posuzování zdravého vnitřního prostředí budov a v energetickém auditorství.

zkouška pevnosti v tlaku

Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební hmoty a diagnostika staveb získá během studia teoretické i praktické znalosti v rámci různorodých studijních aktivit, zahrnujících výuku ve formě exkurzí, terénních cvičení, realizací zkušebních metod s využitím moderních přístrojů a také teoretickou výuku, na níž se podílejí odborníci z praxe. Charakteristický je zde individuální přístup, čemuž odpovídá koncipování závěrečných prací na základě požadavků praxe a zejména zájmů...